بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940446485
نویسنده : سودابه پسندیده
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین حاکمیت شرکت با پاداش مدیر
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : تفكیك مالكیت از مدیریت در عصر حاضر و اتكا گسترده شرکت ها بر منابع مالی فراهم شده توسط تأمین کنندگان سرمایه، اهمیت حاکمیت شرکتی را بیش از پیش جلوه گر ساخته است. تحقیقات مؤید این دیدگاه است که عملكرد مالی شرکت ها با اعمال حق حاکمیت شرکتی آنها رابطه مثبتی دارد و مدیران بهتر، موجب حاکمیت شرکتی بهتری می شوند، به ذینفعان خود توجه می کنند، شرکت ها را مؤثرتر کنترل می کنند و بازده مالی بیشتری را تولید می کنند. پایه و اساس حاکمیت شرکتی، " تئوری نمایندگی" است و مسائل نمایندگی نیز ناشی از مجزاسازی مالكیت از کنترل می باشد. طبق فرض رفتار اقتصادی در تئوری نمایندگی، مدیران معمولاً منافع خود را مقدم بر منافع سهامداران می دانند.برای رفع این مشكل باید منافع مدیران و سهامداران همسو شود. لازمه این امر داشتن مدیرانی با انگیزه قوی است. قراردادی مؤثر و کارا در زمینه پاداش، می تواند منجر به ایجاد انگیزه در مدیران شود تا ارزش شرکت را به حداکثر رسانند .هدف ازانجام این پژوهش بررسی رابطه بین معیارهای حاکمیت شرکتی و پاداش مدیریت در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و سرمایه گذاری نهادی به عنوان معیارهای حاکمیت شرکتی استفاده شده است. جامعه آماری شامل 501 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1390 تا 1394 می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی همبستگی می باشد. همچنین به کمك نرم افزار Eviewsمورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتیجه بررسی ها در سطح کل شرکت ها مشخص نمود که از بین ویژگی های مالی شرکت متغیرهای اندازه شرکت، شدت سرمایه و جریان نقد عملیاتی رابطه منفی و معنادار و متغیرهای سودآوری و رشد فروش رابطه مثبت و معناداری با اجتناب مالیاتی دارند. همچنین نتایج نشان داد که متغیرهای اهرم مالی و شدت هزینه تحقیق و توسعه رابطه معناداری با اجتناب مالیاتی ندارند. در مجموع فرضیه اول این پژوهش، مبنی بر ارتباط بین ویژگی های مالی شرکت و اجتناب از مالیات مورد تائید قرار گرفت. البته قابل توجه است که این رابطه با توجه به معیارهای مختلف مالی، می تواند بصورت مستقیم و یا معکوس بر اجتناب مالیاتی شرکت ها تاثیرگذار باشد. نتایج بررسی ویژگی های حسابرس نیز نشان داد که متغیر اندازه موسسه حسابرسی رابطه مثبت ولی بی معنا و متغیر نوع اظهار نظر حسابرس رابطه مثبت و معنادار با اجتناب مالیاتی دارد. بدین ترتیب فرضیه دوم این پژوهش نیز مبنی بر ارتباط بین ویژگی های مالی شرکت و اجتناب از مالیات مورد تائید قرار گرفت.
كلمات كليدي : پاداش مدیریت، حاکمیت شرکتی، اندازه هیأت مدیره، استقلال هیأت مدیره و سرمایه گذاری نهادی
تاريخ دفاع : 1396-11-11