بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950191254
نویسنده : سارا زینال پور اهرابی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین مناسبت های تقویمی با بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما () : ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در جهت گسترش ادبيات مالي و نيز با توجه به لزوم به روز شدن در دانش امروز موجود در دنيا، اين تحقيق به بررسي يكي از جديدترين مباحث مديريت مالي يعني دانش مالي رفتاري كه به رفتار شناسي بازار سرمايه و مطالعه جنبه هاي رفتاري و روانشناسي بازار سرمايه مي پردازد، اختصاص دارد. در اين حيطه يكي از مباحث جالب اثرات تقويمي است كه توجه خود را به ناهمساني هاي رفتار و عملكرد بازار در اوقات مختلف روز، هفته، ماه و سال معطوف مي دارد. مسئله ای که در این تحقیق دنبال می شود ارتباط بین روزهای هفته از جمله مقوله های اثرات دوره ای یا تقویمی، بر بازده سهام می باشد و ادعا می کند که در روزهای مختلف هفته از نظر متغیر بازدهی ناهمسانی وجود دارد، که در آن صورت می توان با تدوین استراتژ ی هایی از این الگوهای روزانه، بازده اضافی کسب نمود. جهت دستیابی به این هدف، یک فرضیه تدوین و با انتخاب 160 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 5 ساله، 1391 الی 1395، آزمون شده است. روش تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است و برای آزمون فرضیه ها از مدل های رگرسیون ترکیبی و داده های پانل استفاده شده است. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق حاکی از آن است که بین مناسبت های تقویمی با بازده سهام رابطه معناداری وجود دارد. اثر سه شنبه در تخمين ها معنادار بوده است.
كلمات كليدي : مناسبت های تقویمی، بازده سهام، تاثیر روزهای هفته
تاريخ دفاع : 1397-5-30