بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950074045
نویسنده : میلاد قاسم زاده
عنوان پایان نامه : بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا وطن پرست, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنگامی که ارزش بازار سهام، بالاتر از ارزش واقعی آن باشد، سهام، بیش ارزشیابی شده است. بیش ارزشیابی سهام می¬تواند موجب شود که مدیران اقداماتی را انجام دهند تا عملکرد گزارش شده را متورم سازند تا از این طریق، قیمت¬های باد کرده سهام را توجیه نمایند. همچنین بر اساس مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی، مدیران از چشم انداز آتی و ارزش واقعی شرکت، اطلاعاتی بیش از سرمایه گذاران برون¬سازمانی در اختیار دارند. در این راستا هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه بین بیش ارزشیابی سهام و شکاف بازدهی وام بانکی می باشد. در این پژوهش برای آزمون فرضیه ها، تعداد 94 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار طی سال‌های 1390 تا 1395 به روش غربالگری انتخاب شده و فرضیه ها، با استفاده از تحلیل رگرسیون داده های ترکیبی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج آزمون معناداری ضرایب بر اساس معادله های رگرسیون برازش شده، حاکی از آن است که عدم تقارن اطلاعاتی اثرات مثبت بیش ارزشیابی سهام بر شکاف بازدهی وام بانکی را افزایش می دهد.
كلمات كليدي : عدم تقارن اطلاعاتی، بیش ارزشیابی سهام، شکاف بازدهی وام بانکی.
تاريخ دفاع : 1397-5-9