بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940068559
نویسنده : ستاره پیروز
عنوان پایان نامه : طراحی موزه هنرهای تجسمی کرج با رویکرد ایجاد فضاهای تعامل‌پذیر
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آرش مهرگانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هنر نشان‌دهنده فضیلت‌هایی انسانی و آثار هنری مبین عواطف و اندیشه انسانی به شکلی متعالی است. متأسفانه در ایران به علل مختلف توجه اندکی به هنر و هنرمند شده است ازاین‌رو لازم است تا بسترهای لازم برای ارتقاء هنر در جامعه فراهم شود. این ضعف در کنار توسعه روزافزون زندگی شهری و تنوع فعالیت‌های روزمره شهروندان به کاهش فعالیت‌های اجتمـاعی و فقدان توجه به میراث فرهنگی در میان شهروندان کلان‌شهرها منجر شده است. با شناخت این مسائل هدف این نوشته طراحی مجموعه‌ی فرهنگی و موزه هنر حضورپذیر و سرزنده در کرج است که بستر کالبدی مناسبی برای ارتقاء تعاملات اجتمـاعی میان شهروندان باشد. به‌منظور دستیابی به این هدف در بعد نظری به‌وسیله مطالعات اسنادی و میدانی متغیرهای مؤثر در ارتقاء تعاملات اجتماعی شناسایی شد. ارتباط متغیرهای سه‌گانه عینی، ذهنی و فرهنگی توسط پرسشنامه محقق ساخت مورد بررسی قرار گرفت. داده‌های مستخرج از پرسشنامه به‌وسیله آزمون همبستگی تحلیل و مشخص شد «عملکردهای مناسب»، «تنوع کالبدی» و «عناصر طبیعی» با تعامل اجتماعی رابطه معناداری برقرار است. در بعد عملی نیز با طبقه‌بندی داده‌های مستخرج از مطالعات اسنادی، راهکارهای طراحی موزه هنرهای تجسمی ارائه و بر این اساس طرح نهایی ارائه شد.
كلمات كليدي : موزه، هنرهای تجسمی، تعاملات اجتماعی، مجموعه فرهنگی، کرج
تاريخ دفاع : 1398-3-21