بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930400544
نویسنده : میرحامد خوشکلام
عنوان پایان نامه : امکان سنجی ایجاد روستاهای نمونه گردشگری در بخش کوهستانی با تاکید بر معماری سنتی و بومی (مطالعه موردی: شهرستان شفت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :طاهره صبوری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گردشگري روستایی، یکی از حوزه هاي نسبتاً جدید در توسعه روستایی است که میتواند فرصت ها و امکاناتی را به ویژه براي اشتغال و درآمد روستایی فراهم کند و در احیاء و نوسازي نواحی روستایی مؤثر باشد. اهمیت گردشگري در فرایند توسعه روستایی، در بسیاري از کشورها تأیید شده است. با توجه به اهمیت گردشگري در فرایند برنامه ریزي توسعه روستایی، توجه به آن در برنامه ها و طرح هاي توسعه روستایی، به ویژه طرح هاي محلی و بومی بسیار اهمیت دارد. استفاده معماری بومی در بین خدمات گردشگری نقش مهمی را در جذب و رضایت مشتریان ایفا می کنند گردشگران علاقه زیادی دارند که زمانی را در خانه های بومی و سنتی زندگی کنند به همین جهت در این تحقیق نگارنده در پی بررسی نقش خانه های بومی سنتی شهرستان شفت در توسعه گردشگری ی باشد جامعه آماری سکونتگاه های شهرستان شفت و روش تحقیق اسنادی و میدانی می باشد نتایج نشان می دهد که گردشگران علاقه زیادی به اقامت و ماندگاری در خانه های بومی و سنتی دارند و در حال حاضر در مناطق روستایی از اینگونه خانه ها برای اقامت گردشگران استفاده می شود که در صورت برنامه ریزی می توان در تمام مناطق شهرستان شفت گسترش یابد.
كلمات كليدي : خانه های بومی- سنتی ، گردشگری ، روستا ، توسعه گردشگری ، شهرستان شفت
تاريخ دفاع : 1395-3-4