بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 910911827
نویسنده : حامد نصوری
عنوان پایان نامه : تاثیر یک دوره تمرینات ترکیبی با مصرف مکمل امگا-3 بر عملکرد ریوی کشتی گیران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از این مطالعه تعیین تاثیر یکدوره برنامه تمرین ترکیبی با مصرف مکمل امگا-3 بر عملکرد ریوی کشتی گیران بود. بدین منظور از جامعه کشتی گیران شهرستان‎های رودسر، کلاچای، رحیم آباد و لنگرود، پس از فراخوان تعداد 14 نفر (سن 99/2 ± 07/23 سال، قد 90/5 ± 71/172 سانتی متر، وزن 84/8 ± 00/75 کیلوگرم، شاخص توده بدن 90/5 ± 71/172 کیلوگرم بر متر مربع) بطور نمونه در دسترس طی 6 هفته مورد مطالعه قرار گرفتند. عملکرد ریوی آزمودنی‎ها با دستگاه اسپیرومتری اندازه گیری شد. پس از آن آزمودنی‎ها به دو گروه آزمودنی (7 نفر) و کنترل (7 نفر) تقسیم شدند. گروه تمرین به مدت 6 هفته (3 جلسه در هفته) به انجام تمرینات ترکیبی شامل تمرینات استقامتی و مقاومتی به همراه مصرف مکمل امگا-3 پرداختند و گروه کنترل به تمرینات استقامتی- مقاومتی بدون مصرف امگا-3 ادامه دادند بعد از هفته ششم دوباره با دستگاه اسپیرو متری عملکرد ریوی آزمودنی‎ها اندازه گیری شد. یافته‎های این مطالعه نشان داد یکدوره تمرین ترکیبی همراه مصرف مکمل امگا-3 در گروه تجربی بر ظرفیت حیاتی، ظرفیت دمی، حجم ذخیره بازدمی، حجم جاری، ظرفیت حیاتی اجباری، حجم بازدمی‎اجباری و نسبت ظرفیت حیاتی اجباری بر حجم بازدمی‎اجباری کشتی گیران تاثیر معنی داری داشت (05/0>p). اما این افزایش به نسبت گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشت (05/0
كلمات كليدي : تمرین ترکیبی، امگا-3، عملکرد ریوی
تاريخ دفاع : 1394-6-17