بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950060185
نویسنده : میر فواد معاف
عنوان پایان نامه : تاثیر کیفیت محصول، تصویر سازمان، تصویر فروشگاه و قیمت محصول بر وفاداری مشتری به محصولات سبز با میانجی گری رضایتمندی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مریم حسن زاده,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی این پژوهش بررسی تاثیر کیفیت محصول، تصویر سازمان، تصویر فروشگاه و قیمت محصول بر وفاداری مشتری با میانجی گری رضایتمندی بوده است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را کلیه مشتریان برندهای سبز شهر رشت تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری دردسترس نمونه به حجم 313 نفر از مشتریان انتخاب گردیدند. پرسشنامه های پژوهش عبارت بودند از مقیاس تصویر سازمان، تصویر فروشگاه، کیفیت محصول، قیمت محصول، رضایتمندی و وفاداری مشتری. فرضیات پژوهش با استفاده از مدل معادلات ساختاری در نرم افزار Amos نسخه 24 مورد بررسی قرار گرفت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که کیفیت محصول (ضریب بتا: 408/0)، تصویر سازمان (ضریب بتا: 162/0)، تصویر فروشگاه (ضریب بتا: 283/0) و قیمت محصول (ضریب بتا: 279/0) تاثیر مستقیم و معناداری بر رضایتمندی مشتریان دارند. در ادامه کیفیت محصول (ضریب بتا: 205/0)، تصویر سازمان (ضریب بتا: 256/0)، تصویر فروشگاه (ضریب بتا: 141/0)، قیمت محصول (ضریب بتا: 193/0) و رضایتمندی (ضریب بتا: 355/0) تاثیر مستقیم و معناداری بر وفاداری مشتریان دارند. کیفیت محصول (ضریب بتا: 145/0)، تصویر سازمان (ضریب بتا: 057/0)، تصویر فروشگاه (ضریب بتا: 100/0) و قیمت محصول (ضریب بتا: 099/0) با تاثیرگذاری مستقیم بر رضایتمندی به صورت غیرمستقیم بر وفاداری مشتریان تاثیرگذار هستند. کیفیت محصول، تصویر سازمان، تصویر فروشگاه، قیمت محصول و رضایتمندی توانسته اند 45 درصد از واریانس وفاداری مشتریان را پیش بینی نمایند. در ادامه کیفیت محصول، تصویر سازمان، تصویر فروشگاه و قیمت محصول توانسته¬اند 35 درصد از واریانس رضایتمندی مشتریان را پیش بینی نمایند.
كلمات كليدي : کیفیت محصول، تصویر سازمان، تصویر فروشگاه، قیمت محصول، وفاداری، رضایتمندی، برند سبز
تاريخ دفاع : 1397-11-9