بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940145125
نویسنده : امینه خیری
عنوان پایان نامه : تاثیر یادگیری زبان مبتنی بر رایانه بر یادگیری و بخاطر سپردن لغات در میان کودکان ایرانی یادگیرنده زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مجید پور محمدی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : لغت یکی از اجزای اصلی یادگیری هر زبانی است. هدف این مطالعه آشکار ساختن تاثیر یادگیری زبان مبتنی بر رایانه بر یادگیری و به خاطر سپردن لغت در میان کودکان ایرانی یادگیرنده زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی است. به منظور دستیابی به هدف این مطالعه 60 مشارکت کننده هم سطح مونث ومذکر کودک بصورت تصادفی انتخاب شدند. دو کلاس با 30 دانش آموز، یکی به عنوان گروه تجربی و دیگری به عنوان گروه شاهد انتخاب گردید. ابتدا یک تست چند گزینه ای لغت میان دانش آموزان هر دو کلاس توزیع شد. سپس مشارکت کنندگان در گروه تجربی درمان را در مدل یادگیری زبان مبتنی بر رایانه و گروه شاهد بصورت متداول در هفت جلسه یادگرفتند. سپس پس آزمون اول مانند پیش آزمون توزیع شد. پس از آن، پس آزمون دوم یک ماه بعد از پس آزمون اول توزیع شد. نتایج حاکی از این بود که دانش آموزان در گروه تجربی عملکرد بهتری نسبت به گروه شاهد در یادگیری و به خاطر سپردن لغات شدند. نتایج این مطالعه برای یادگیرندگان زبان برای افزایش یادگیری لغات آنان سودمند بوده و آنها را از توانایی ها وضعف های آنها آگاه ساخته و معلمان زبان را در فهم و ارزیابی توانایی های دانش آموزان و استفاده از روش آموزش زبان مبتنی بر رایانه دقیق تر می سازد.
كلمات كليدي : توانایی های دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1396-11-7