بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960117894
نویسنده : زهرا عاشوری
عنوان پایان نامه : نقش کانون کنترل و بخشودگی در پیش بینی انسجام روانی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر رویا بابایی کسمایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انسجام روانی دانشجویان از عوامل مختلفی تاثیر می پذیرد که در این بین نقش کانون کنترل و بخشودگی حائز اهمیت است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش کانون کنترل و بخشودگی در پیش بینی انسجام روانی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در نیمسال اول سال تحصیلی 97-1398 به تعداد تقریبی 4000 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 250 نفر با توجه به جدول مورگان و شرایط ورود و خروج از پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب و پرسشنامه¬های حس انسجام آنتونووسکی (1987)، کانون کنترل راتر (1966) و بخشش هارتلند (2005) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بین کانون کنترل درونی، نمره کل بخشودگی، بخشش خود، بخشش دیگران و بخشش موقعیت¬ها با انسجام روانی دانشجویان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : کانون کنترل، بخشودگی، انسجام روانی، دانشجویان
تاريخ دفاع : 1398-4-2