بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940447453
نویسنده : آرزولطف رعنایی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین خوانایی گزارش‌ها هیئت‌مدیره و بازده سهام
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , خانم حسنا قهرمانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از اين پژوهش بررسی ارتباط بین خوانایی گزارش‌های هیئت‌مدیره و بازده سهام با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره می‌باشد. به این منظور عواملی نظیر خوانایی گزارش‌های هیئت‌مدیره، به‌عنوان متغیرهای مستقل مورد آزمون قرار گرفتند و رابطه‌ی آن‌ها با بازده سهام شرکت‌ها مشخص شد. با استفاده از داده‌های آماری 89 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سالهای 1391-1395 در بورس انتخاب‌شده و آزمون فرضیه‌ها نیز با استفاده از داده‌های پانلی و به کمک روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته، انجام‌شده است. نتیجه آزمون یک فرضیه بیانگر این است که در شرکت‌های موردبررسی بین خوانایی گزارش‌های هیئت‌مدیره و بازده سهام ارتباط مستقیم و معنی‌داری وجود دارد. به این معنی که هرچقدر خوانایی و گزارش‌های هیئت‌مدیره بهتر و شفاف‌تر باشد، این ارتباط نشان‌دهنده این مسئله است که سرمایه‌گذاران به قابلیت فهم و درک گزارش‌ها واکنش مثبت نشان می‌دهند.
كلمات كليدي : خوانایی ، گزارش‌های هیئت‌مدیره، بازده سهام
تاريخ دفاع : 1396-11-11