بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950019069
نویسنده : محمد شعبانی کلشتری
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه رضایتمندی از زندگی با میزان خودآگاهی، نشخوارفکری و آلکسی تیمیا در بین دانشجویان شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , عباس صادقی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : طرح پژوهشی توصیفی از نوع همبستگی بود. باتوجه به ابعاد آلکسی تیمیا، نشخوارفکری و میزان خودآگاهی با تکیه بر وجود عدم رضایتمندی از زندگی در عموم جامعه، این پژوهش با هدف تعیین ارتباط آلکسی تیمیا، نشخوارفکری و میزان خودآگاهی با رضایتمندی از زندگی انجام گرفته است. برای انجام پژوهش 381 نفر از دانشجویان دانشگاه‌های شهر رشت به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه آلکسی تیمیا، پرسشنامه نشخوارفکری، پرسشنامه خودآگاهی و پرسشنامه رضایتمندی از زندگی استفاده شد.برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از شاخص‌های آماری رگرسیون چندگانه گام به گام، ضریب همبستگی پیرسون و آزمون واریانس یکطرفه استفاده شد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که بین آلکسی تیمیا و نشخوارفکری با رضایتمندی از زندگی همبستگی منفی و معنادار وجود دارد اما بین میزان خودآگاهی و رضایتمندی از زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که آلکسی تیمیا، نشخوارفکری و میزان خودآگاهی پیش بینی رضایتمندی از زندگی را دارند. با توجه به نتایج می‌توان گفت که آلکسی تیمیا و نشخوارفکری در رضایتمندی از زندگی نقش منفی، خودآگاهی نقش مثبت را دارا می‌باشد.
كلمات كليدي : کلید واژه ها: آلکسی تیمیا، نشخوارفکری، خودآگاهی، رضایتمندی از زندگی
تاريخ دفاع : 1397-11-8