بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950241533
نویسنده : حدیثه یوسفی
عنوان پایان نامه : مقایسه بهزیستی ذهنی، سبک زندگی و ویژگیهای روانشناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) در مادران داری فرزند مبتلابه سندرم داون با مادران فاقد فرزند مبتلابه سندرم داون
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر ایرج صالحی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف این تحقیق سنجش میزان بهزیستی ذهنی، سبک زندگی و ویژگیهای روانشناختی در مادران دارای کودکان عادی و مادرانی که فرزند مبتلابه سندرم داون در شهر رشت بود. پژوهش از نوع توصیفی از نوع علّی- مقایسه‌ای (پس رویدادی) بود. در این تحقیق با مراجعه به اداره بهزیستی و سازمان آموزش و پرورش و آگاهی در مورد مراکزی که آموزش کودکان مبتلابه سندرم داون را در بر عهده دارند و یافتن تعداد این کودکان در شهر رشت و جمع آوری نمونه‌های لازم از این مراکز به صورت تصادفی انتخاب و از طریق مسئول آن مراکز، مادران این کودکان در صورت تمایل مراجعه کرده و پرسشنامه را تکمیل می‌کنند. نمونه‌های شاهد هم از طریق نماسازی در حد محکمی ازنظر سن مادر، سالم بودن، هم سن، سطح تحصیلات و سطح فرهنگی، اقتصادی، به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. در این تحقیق 100 نفر از مادران دارای فرزند مبتلا به سندرم داون و 100 نفر از مادران دارای فرزند عادی به عنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز بصورت نمونه‌گیری هدفمند می‌باشد. در این تحقیق برای سنجش بهزیستی ذهنی از پرسشنامه بهزیستی ذهنی کییز و ماگیار مونه (2003)، برای سنجش سبک زندگی LSQ، از پرسشنامه DASS-21 برای سنجش افسردگی، اضطراب، استرس استفاده شد. در این تحقیق از آمار توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف استاندارد)، آزمون استنباطی کالموگروف – اسمیرنف، تحلیل واریانس چندمتغیره، t مستقل در نرم افزار SPSS استفاده شد. همان‌گونه که مشاهده شد ضریب آلفای کرونباخ کلیه متغیرها بالای 55/0 است؛ از این رو پایایی پرسشنامه‌ها قابل قبول است. از آزمون مقایسه میانگین برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد. نتایج مربوط به فرضیه اول در سطح مولفه¬های بهزیستی ذهنی با استفاده از تحلیل واریانس چندمتغیری نشان داد که، میانگین مادران افراد مبتلا به سندرم داون در مولفه های بهزیستی هیجانی، بهزیستی روانشناختی و بهزیستی اجتماعی به صورت معنی داری کمتر از میانگین مادران افراد عادی است (01/0P
كلمات كليدي : بهزیستی ذهنی، سبک زندگی، ویژگیهای روانشناختی، سندرم داون
تاريخ دفاع : 1397-11-7