بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920631463
نویسنده : سائره طاهرقاسمی
عنوان پایان نامه : مقایسه سبک های دلبستگی،شادمانی ذهنی،سرسختی روانشناختی در زنان نابارور و افراد عادی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهمن اکبری گوابری, ,
چكيده : چکیده پژوهش حاضر با هدف مقایسه سبک های دلبستگی، شادمانی ذهنی، و سر سختی روانشناختی در زنان نابارور و افراد عادی انجام گردید.روش پژوهش حاضر از نوع علی مقایسه ای بود. جامعه آماري اين پژوهش عبارتند از كليه زنان نابارور شهر رشت در سال 1394 بود و افراد عادی با استفاده از همتاسازی مشخص شدند. نمونۀ آماری شامل 75 نفر از زنان عادی و 75 نفر زنان نابارور هستند که برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شده است. ابزار پژوهش شامل سه پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید (1990) شادکامی اکسفورد (OHI) (1989) سخت رویی کوباسا(1979) بود. تجزیه و تحلیل اطلاعات بدست آمده با استفاده از روش تحلیل واریانس چند متغیری(MANOVA) و t مستقل تحلیل شد. نتایج نشان داد که بین زنان عادی با زنان نابارور در سبک های دلبستگی، شادمانی ذهنی و سرسختی روانشناختی تفاوت وجود دارد. با توجه به یافته های پژوهش می توان گفت که بین زنان عادی و زنان نابارور در سبک های دلبستگی تفاوت وجود ندارد. در سبک های دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا/ اضطرابی تفاوت معنی داری بین میانگین دو گروه دیده نشد.می توان گفت که شادکامی زنان عادی به صورت معنی داری بیشتر از زنان نابارور است(p>0.05). و با توجه به نتایج حاصل زنان نابارور در متغیر سرسختی روانشناختی میانگین بیشتری را نسبت به زنان عادی به دست آورده اند(p>0.05). کلید واژه: سبک های دلبستگی، شادمانی ذهنی، سرسختی روانشناختی.
كلمات كليدي : کلید واژه: سبک های دلبستگی، شادمانی ذهنی، سرسختی روانشناختی.
تاريخ دفاع : 1394-11-27