بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930334196
نویسنده : مارال امیری
عنوان پایان نامه : رابطه هوش هیجانی،آگاهی فراشناختی با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش‌آموزان دوره متوسطه اول استان گیلان شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر غلامحسین اعلائی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این پژوهش با هدف رابطه هوش هیجانی،آگاهی فراشناختی با خودناتوان سازی تحصیلی در دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول استان گیلان شهرستان رشت انجام شده است.اين پژوهش از نوع همبستگی است، جامعه آماری پژوهش، کلیه دانش آموزان دختر دوره متوسطه اول ناحیه یک شهر رشت که در سال تحصیلی 95-94 مشغول به تحصیل بودند، می باشند که تعداد کل این دانش آموزان در ناحیه یک 1200 نفر می باشد.در این تحقیق با توجه به حجم جامعه آماری، 180 نفر از دانش آموزان به روش نمونه گیری تصادفی به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند، و آزمون هوش هیجانی شوت (1998)، پرسشنامه آگاهی فراشناختی مختاری و ریچارد، پرسشنامه خود ناتوان ‌سازی (1960)بر روی آنها اجرا شد.نتایج با استفاده از آزمون تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان در نرم افزار Spss23 تجزیه و تحلیل شد. یافته ی بدست آمده از نتایج تحلیل همبستگی نشان داد که بين تنظیم هیجان با خودناتوان سازی تحصیلی، ارزیابی و بیان هیجان با خودناتوان سازی تحصیلی و بهره برداری از هیجان با خودناتوان سازی تحصیلی رابطه معنی دار در سطح 05/0>Pوجود دارد.همچنین آگاهی فرا شناختی با خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان همبستگی منفی وجود دارد که از نظر آماری معنی دار است(01/0>P). تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که مقدار(27/11= (4،171) F بدست آمده معنی دار است (01/0>P)؛بنابراین با اطمینان 99/0 نتیجه می گیریم که پیش بینی خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان بر اساس هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی معنی دار است و متغیر پيش بين (هوش هیجانی و آگاهی فراشناختی) قدرت پیش بینی متغیر ملاک (خودناتوان سازی تحصیلی دانش آموزان) را دارند. براساس نتایج این پژوهش با توجه به نقش و اهميت دانش فراشناختي و آموزش راهبردهاي فراشناختي و هوش هیجانی در پيشرفت تحصيلي و اجتماعي، لازم است که این دو متغیر،در سنين و دوره هاي تحصيلي مختلف با توجه به سطح هوشي و ذهني فراگيران آموزش داده شوند.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: هوش هیجانی، فراشناخت، خودناتوان سازی تحصیلی.
تاريخ دفاع : 1397-9-1