بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940213508
نویسنده : آرمین‌ هادی زاده
عنوان پایان نامه : بررسی کاربرد اطلاعات مالی و حسابداری در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی رشت)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محمدرضا وطن پرست,
استاد مشاور () : ,
چكيده : این تحقیق به بررسی کاربرد اطلاعات مالی و حسابداری در بهبود فرآیند تصمیم‌گیری مدیران (مطالعه موردی شرکت‌های تولیدی شهرک صنعتی رشت) می‌پردازد. در این تحقیق تخصیص صحیح اعتبارات، تخصیص صحیح منابع مالی، تعیین صحیح قیمت تمام شده، امکان تهیه و کنترل بودجه، تخصیص منابع مالی نابجاو نامناسب، ایجاد تعهدات زاید براعتبار، انجام هزینه‌های غیر معقول و نابجا، نداشتن قیمت تمام شده واقعی، تهیه و محاسبه هزینه‌های فرصت از دست رفته و شناسایی هزینه‌های مرتبط به عنوان عامل تعیین کننده، تهیه دستورالعمل کنترل موجودی‌ها، تهیه فرمهای کنترلی بودجه به منظور مشخص نمودن انحرافات بودجه، تهیه یک روش قابل قبول و یکنواخت برای شناسایی درآمد و هزینه، تدوین سیستم حسابداری کنترل پروژه‌هادر جریان تکمیل، استفاده از نقطه سربسری تولید در جهت شناسایی هر چه بهتر محاسبه حاشیه سودعملیات تهیه جدول تسهیم هزینه‌ها که منجر به شناسایی و تعیین سود و ارزشیابی موجودیت‌ها میگردد، بعنوان متغیرهای مستقل و وابسته در نظر گرفته شده‌اند. این پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی است واز روش پرسشنامه ای استفاده گردیده. جامعه آماری کلیه شرکت‌های تولیدی مستقر در شهرک صنعتی رشت می باشد. که از تعداد70شرکت از شرکت‌های فعال در زمینه ی تولید در قلمرو زمانی1385الی 1395انتخاب شده وبرای تجزیه تحلیل داده‌ها از نرم افزارهای Excelو Eviewsاستفاده شده است.
كلمات كليدي : اطلاعات مالی و حسابداری- فرآیند تصمیم‌گیری مدیران- تخصیص صحیح اعتبارات و منابع- بهای تمام شده- بودجه
تاريخ دفاع : 1397-6-22