بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930533677
نویسنده : محمد پوررحمت بلالمی
عنوان پایان نامه : بررسی تأثیر اثربخشی بازاریابی و قابلیت های بازاریابی و جهت گیری صادرات بازار بر عملکرد صادراتی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - بازرگاني بين المللي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا آقاجان نشتایی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صادرات یکی از مهم ترین فعالیت هایی بوده که موجب توسعه و رونق در بخش های مختلف صنعت می گردد.از این رو پژوهش حاضر به بررسی تأثیر اثربخشی بازاریابی و قابلیت های بازاریابی و جهت گیری صادرات بازار بر عملکرد صادراتی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می پردازد. برای دستیابی به هدف مذکور شش فرضیه تدوین گردیده است.به منظور گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. نمونه مورد بررسی شامل 81 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی چهار ماهه بررسی این پژوهش در سال 1397 است. برای تجزیه و تحلیل متغیرهای پژوهش از نرم افزار لیزرل استفاده شده است. یافته ها نشان می دهد که تمامی شش فرضیه ارائه شده در تحقیق مورد تایید قرار گرفته اند. واژه های کلیدی: اثربخشی بازاریابی ، قابلیت های بازاریابی ، جهت گیری صادرات بازار و عملکرد صادراتی
كلمات كليدي : اثربخشی بازاریابی ، قابلیت های بازاریابی ، جهت گیری صادرات بازار و عملکرد صادراتی
تاريخ دفاع : 97-12-20