بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940301285
نویسنده : اعظم آقایاری
عنوان پایان نامه : بررسی مقابله ای تاثیر روزنامه های انگلیسی زبان ایرانی و خارجی بر دانش گرامری زبان آموزان ایرانی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : زبان انگلیسی
رشته/گرایش تحصيلي : آموزش زبان انگليسي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :قاسم آقاجان زاده کیاسی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : استفاده از منابع موثق برای بالابردن دانش گرامری فراگیران زبان انگلیسی بسیار با اهمیت می باشد. هدف از پژوهش حاضر یافتن تاثیر خواندن روزنامه های انگلیسی داخلی و خارجی بر روی گرامر فراگیران زبان انگلیسی بود. به همین منظور، گروه های همسانی از دانش آموزان انتخال شدند. سپس آنها در دو کلاس قرار داده شدند. در کلاس های مذکور دو نمونه روزنامه مورد استفاده قرار گرفت. روزنامه های خارجی که از کانال تلگرام به نام " Front page " استخراج شده بود در کلاس آزمایشی و روزنامه انگلیسی داخلی به نام " Tehran Times " برای کلاس کنترلی مورد استفاده قرار گرفت. پس از 15 جلسه آزمون نهایی برگزار شد. نتیجه آزمون نشان داد که روزنامه های انگلیسی خارجی در بالابردن سطح گرامر دانش آموزان موثر بود. بتابراین ، اولین فرضیه صفر ما که بر اساس آن خواندن روزنامه انگلیسی خارجی تاثیری بر روی گرامر دانش آموزان ندارد، رد شد. بنا بر نتایج بدست آمده از پژوهش حاضر، خواندن روزنامه های انگلیسی خارجی می تواند در بهبود گرامر دانش آموزان موثر باشد. در نتیجه، روزنامه های انگلیسی خارجی بعنوان بخشی از امکانات موثق می بایست بعنوان بخشی از منابع کلاسی بمنظور تشویق دانش آموزان در یادگیری ساده ترگرامر بکار برده شود.
كلمات كليدي : منابع موثق،تاثیر خواندن روزنامه
تاريخ دفاع : 1396-11-11