بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960022329
نویسنده : فاطمه مهمان خواه صومعه سرایی
عنوان پایان نامه : نقش بخشودگی بین فردی و تنظیم شناختی هیجان در پیش بینی سازگاری زناشویی همسران جانبازان بستری در بیمارستان های اعصاب و روان شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :سیدعلی مجیدی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سازگاری زناشویی همسران جانبازان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به نقش بخشودگی بین فردی و تنظیم شناختی هیجان اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه بخشودگی بین فردی و تنظیم شناختی هیجان با سازگاری زناشویی همسران جانبازان بستری در بیمارستان های اعصاب و روان شهر رشت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی همسران جانبازان بستری در بیمارستان های اعصاب و روان شهر رشت در سه ماهه پایانی سال 1397 به تعداد تقریبی 130 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 100 نفر با توجه به جدول مورگان، پیشینه پژوهش¬های مرتبط با موضوع پژوهش و ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389) و تنظیم شناختی هیجانی گروس و جان (2003) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بين نمره کل بخشودگی بین فردی و خرده مقیاس¬های ارتباط مجدد و كنترل انتقام جويي، كنترل رنجش و درک واقع بینانه؛ همچنین بین نمره کل تنظیم شناختی هیجان و خرده مقیاس های ارزیابی مجدد شناختی و بازداری هیجانی با نمره کل سازگاری زناشویی و خرده مقیاس¬های توافق، رضایت و انسجام رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (05/0P
كلمات كليدي : بخشودگی بین فردی، تنظیم شناختی هیجان، سازگاری زناشویی، همسران جانبازان
تاريخ دفاع : 1398-4-26