بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950277064
نویسنده : علی فیض بخش شالمایی
عنوان پایان نامه : تحلیل بررسی چالش های قومیتی شهرستان تالش و تاثیر آن در امنیت سیاسی و اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید روحی دهبنه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : درعصر حاضرگروه هاي قومي مختلفي در پي شناساندن هويت فرهنگي و اجتماعي جمعيت خود هستند و اين دعاوي برخاسته از سابقه تاريخي، زبان و اعتقادات و آئين هاي فرهنگ قومي است. بررسی تاریخ سیاسی و اجتماعی و تحولاتی که در کشور به وقوع پیوسته گویاي آن است که مناسبات میان اقوام و حکومتها به ویژه در تـاریخ معاصر ایران با فراز و نشیب هاي زیـادي مواجـه بـوده است.پیامد های این چالش های قومیتی بر ابعاد مختلف امنیت در سطح ملی و محلی تاثیرگذار است.از این رو شهرستان تالش به عنوان منطقه ای که در معرض چنین چالش هایی قرار دارد به عنوان محدوده مورد مطالعه مدنظر قرار گرفت.نگارنده در این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی،مطالعات کتابخانه ای و بررسی ها میدانی در صدد بررسی تاثیر چالش های قومیتی شهرستان تالش بر امنیت استان گیلان برآمده است. بر اساس نظرات پاسخگویان یافته های میدانی حاکی از آن است از میان چالش های قومیتی شهرستان تالش: تعارض هویت به جهت ناهمگون بودن ترکیب قومی- مذهبی منطقه، کم توجهی به سرمایه¬گذاری و توسعه زیربنایی در مناطق تالش نشین، بروز تبعیض و بی عدالتی، رویکرد و مواضع مسئولین شهرستانی و استانی به درگیری های قومی، عدم پیگیری سیاست های انسجام بخش و وحدت آفرین توسط مسئولین و تحریک و سوء استفاده از عواطف اقوام توسط رسانه ها (دیداری، شنیداری، مجازی و...) بیش از سایر مولفه ها بر چالش های قومیتی شهرستان تالش تاثیرگذار است.هم چنین یررسی گویه های پرسشنامه دوم مولفه های فعالیت های رسانه های غربی، کمرنگ شدن حس تعلق نسبت به حکومت مرکزی، تعصبات قومی و تضعیف ملی گرایی، ضعف در زیرساخت¬ها و کمبود سرمایه¬گذاری در مناطق تالش¬نشین و نقش کشورهای منطقه ای و فرامنطقه¬ای بیش از سایر مولفه ها بر امنیت استان گیلان تاثیرگذارند.
كلمات كليدي : قومیت، قوم تالش،امنیت، تالش، استان گیلان.
تاريخ دفاع : 1398-04-06