بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950512932
نویسنده : آیدین حبیبی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی وریسک سقوط قیمت سهام با متغیر تعدیل گر نوسانات جریان وجه نقد
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسنا قهرمانی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : ریسک سقوط قیمت سهام پدیده ای است که عموما به علت وجود حباب در قیمت سهام شرکت رخ می دهد و این مسئله به علت اقدامات مدیریتی نظیر تعویق در انتشار اخبار بد و تسریع در انتشار اخبار خوب ، فرار مالیاتی ، استمرار پروژه های با ارزش فعلی منفی و عدم شفافیت اطلاعات مالی صورت می پذیرد ریسک ریزش قیمت سهام در بازار یکی از نگرانی های اصلی سرمایه گذاران است .در این پژوهش با استفاده از رگرسیون چند متغیره و استفاده از اطلاعات مالی 110 شرکت طی سال های 1391 الی 1396 ارتباط بین ساختار مالکیت، کیفیت حسابرسی وریسک سقوط قیمت سهام با متغیر تعدیل گر نوسانات جریان وجه نقد مورد بررسی قرار گرفت .نتایج تحقیق نشان می دهد که بین ساختار مالکیت و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود ندارد و بین کیفیت حسابرسی و ریسک سقوط قیمت سهام رابطه معناداری وجود دارد.همچنین نتایج نشان می دهد که بین نوسانات جریان وجه نقد و ریسک سقوط سهام رابطه معناداری وجود ندارد و نوسانات جریان وجه نقد اثر تعدیل‌کنندگی بر رابطه بین ساختار مالکیت و کیفیت حسابرسی با ریسک سقوط سهام ندارد. واژگان کلیدی : ریسک سقوط قیمت سهام ،ساختار مالکیت ، کیفیت حسابرسی
كلمات كليدي : ریسک سقوط قیمت سهام ،ساختار مالکیت ، کیفیت حسابرسی
تاريخ دفاع : 97-11-11