بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950509010
نویسنده : محمد رسی بینا
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت و حق الزحمه بر کیفیت حسابرسی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محسن ارچین لیسار, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : در این پژوهش به بررسی رابطه بین تمرکز مالکیت بر حق الزحمه و کیفیت حسابداری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره زمانی 1396-1392 در 103 شرکت پرداخته و چگونگی تاثیرگذاری تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره بر کیفیت حسابرسی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است و برای دستیابی به اطلاعات، از نرم افزارها و سایت های اطلاعاتی شامل سایت کدال استفاده کرده و برای آزمون فرضیه های پژوهش از مدل های رگرسیون در سطح معنی دار 95 درصد و از نرم افزار اویوس 9 استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان داد بین تمرکز مالکیت، استقلال هیئت مدیره تأثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی دارد. ولی (تمرکز مالکیت و استقلال هیئت مدیره) تأثیر معناداری بر کیفیت حسابرسی ندارد. واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت، حق الزحمه حسابرس
كلمات كليدي : کیفیت حسابرسی، تمرکز مالکیت، حق الزحمه حسابرس
تاريخ دفاع : 97-11-11