بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960147432
نویسنده : ساناز عامری
عنوان پایان نامه : نقش خودمهارگری و بخشودگی بین فردی در پیش بینی انسجام روانی و تاب آوری زنان تحت خشونت خانگی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زنان تحت خشونت خانگی مشکلات اساسی در زمینه انسجام روانی و تاب آوری دارند که در این بین نقش خودمهارگری و بخشودگی بین فردی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش خودمهارگری و بخشودگی بین فردی در پیش بینی انسجام روانی و تاب آوری زنان تحت خشونت خانگی بود. روش پژوهش حاضر توصیفی از نوع همبستگی و معادله پیش بین بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان تحت خشونت خانگی مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر رشت در سه ماهه پایانی سال 1397 به تعداد تقریبی 320 نفر نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 100 نفر با توجه به جدول مورگان و ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه¬های خودمهارگري تانجني و همکاران (2004)، بخشودگی بین فردی احتشام زاده و همکاران (1389)، حس انسجام آنتونووسکی (1987) و تاب آوری کونور و دیویدسون (2003) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬های پژوهش نشان داد بين خودمهارگری با انسجام روانی و تاب آوری؛ و بین بخشودگی بین فردی و خرده مقیاس های ارتباط مجدد و کنترل انتقام جویی، درک واقع بینانه با انسجام روانی و تاب آوری زنان تحت خشونت خانگی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : خودمهارگری، بخشودگی بین فردی، انسجام روانی، تاب آوری، خشونت خانگی
تاريخ دفاع : 98-04-05