بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960036763
نویسنده : سارا حبیب زاده
عنوان پایان نامه : اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعارضات زناشویی و بهزیستی اجتماعی زنان تحت خشونت خانگی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : زنان تحت خشونت خانگی مشکلات اساسی در زمینه زناشویی و بهزیستی اجتماعی دارند که در تعدیل این متغیرها نقش تنظیم هیجانی قابل توجه است. هدف پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر تعارضات زناشویی و بهزیستی اجتماعی زنان تحت خشونت خانگی بود. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی باطرح پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی زنان تحت خشونت خانگی مراجعه کننده به پزشکی قانونی شهر رشت در سه ماهه پایانی سال 1397 به تعداد تقریبی 320 نفر نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 30 نفر (15 نفر گروه آزمایش و 15 نفر گروه کنترل) با توجه به ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه¬های تعارض زناشویی ثنایی (1379) و بهزیستی اجتماعی کیز و ماگیارمو (2003) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از تحلیل کوواریانس تک متغیری و چند متغیری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته¬ها¬ نشان داد آموزش تنظیم هیجان بر کاهش تعارضات زناشویی و مولفه¬های کاهش همکاری، کاهش ارتباط جنسی، افزایش واکنش هیجانی، کاهش رابطه خانوادگی با خویشاوندان همسر و دوستان، و جدا کردن امور مالی از یکدیگر و همچنین، افزایش بهزیستی اجتماعی زنان تحت خشونت خانگی تاثیر دارد (05/0P
كلمات كليدي : تنظیم هیجان، تعارضات زناشویی، بهزیستی اجتماعی، خشونت خانگی
تاريخ دفاع : 1398-04-05