بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930441991
نویسنده : فرزانه انصاری خلخالی
عنوان پایان نامه : رابطه سبک های فرزند پروری با پرخاشگری و تاب آوری روانی در دانشجویان دانشگاه آزاد رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مسعود عموپور, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : بهمن اکبری گوابری, ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نقش سبک های فرزند پروری با پرخاشگری و تاب آوری روانی در دانشجویان می باشد. .پژوهش حاضر از نوع مطالعات همبستگی است. جامعه آماری در این پژوهش ، شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد واحد رشت می باشند که پس از بررسی های صورت گرفته مشخص شد که تعداد کل این افراد 7900 نفر می باشد. روش نمونه گیری در این پژوهش روش نمونه گیری غیر احتمالی در دسترس می باشد و با توجه به جدول مورگان و کرجسی، نمونه لازم برای جامعه 367 نفر می باشد. دانشجویان به پرسشنامه های تاب آوری کانر و دیودسون (2003)، سبک های فرزند پروری بامریند (1973) و پرسشنامه پرخاشگری باس و پری (1992) پاسخ دادند. نتایج با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون چند متغیره تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل رگرسیون چند متغیره نشان داد که تاب آوری روانی 11درصد و پرخاشگری نیز 18 درصد از تغییرات سبک های فرزند پروری را پیش بینی می کنند. بین تاب آوری روانی با سبک فرزند پروری (340/0=r،000/0=sig)، بین پرخاشگری با سبک فرزند پروری (367/0=r،000/0=sig) رابطه معناداری وجود دارد.
كلمات كليدي : سبک های فرزند پروری، پرخاشگری ، تاب آوری روانی.
تاريخ دفاع : 1395-6-17