بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950007288
نویسنده : مصطفی مبرهن مژدهی
عنوان پایان نامه : بررسی موانع توسعه یافتگی استان گیلان با تاکید بر نقش نخبگان ابزاری طی سالهای 96-88
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مجید روحی دهبنه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : نخبگان، اشخاص و گروه هایی هستند که در نتیجه قدرتی که به دست می آورند و تأثیری که بر جای می گذارند، یا به وسیله تصمیماتی که اتخاذ می نمایند و یا به وسیله ی ایده ها، احساسات و یا هیجاناتی که به وجود می آورند، در کنش تاریخی جامعه ای موثر واقع می شوند. از میان انواع نخبگان، نقش نخبگان ابزاری در روند توسعه ای کشور قابل توجه می باشند. این گروه طیف محدودی هستند که در حوزه ی غیر اندیشه ای ،حرف نخست را می زنند و کسانی هستند که در مناصب حکومتی قرار دارند. جایگاه نخبگان ابزاری در بدنه نظام حاکم که در قالب تخصص و شایستگی یا در سایه زد و بند و روابط حزبی و جناحی شکل می گیرد می تواند زمینه ی توسعه در ابعاد مختلف آن و نیز در مقابل عدم توسعه را فراهم آورد.از این رو نگارنده در این پایان نامه با بهره گیری از روش پیمایشی و آماری ،مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی در راستای "بررسی موانع توسعه یافتگی استان گیلان با تاکید بر نقش نخبگان ابزاری طی سالهای 96-88" گام برداشته است. در این راستا تعداد 25 گویه در قالب پرسشنامه طرح و بین جامعه آماری توزیع گردید تا تاثیر هر یک از این گویه ها بر توسعه نیافتگی در محدوده مورد مطالعه (استان گیلان) مشخص گردد در ادامه یافته های آماری در جهت ارزیابی فرضیه تحقیق از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق که با استفاده از ضریب همبستگی گاما و آزمون کای دو به دست آمده حاکی از آن است : موانع توسعه یافتگی استان گیلان و نخبگان ابزاری طی سالهای 96-88 رابطه مستقیمی وجود دارد که در این میان عواملی همچون : سوء مدیریت،باند بازی و تبانی،گسترش فساد اقتصادی و سوء استفاده از بیت المال،کم توجهی به شایسته سالاری در انتصابات،اولویت به توسعه سیاسی و غفلت از توسعه اقتصادی،ضعف در ایجاد اشتغال و وجود بیکاري مزمن،کم توجهی به بهره گیری از نقش مشارکت مدنی شهروندان،روحیه اقتدارگرایی و انتقاد ناپذیری و سردی روابط بین مسئولین و نخبگان دانشگاهی، بیش از سایر مولفه ها و بیشترین تاثیر را بر توسعه نیافتگی استان گیلان طی سال های 88 تا 96 داشته اند. واژگان کلیدی : توسعه، نخبه، نخبگان ابزاری، استان گیلان
كلمات كليدي : توسعه، نخبه، نخبگان ابزاری، استان گیلان
تاريخ دفاع : 98-4-6