بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950296178
نویسنده : روح الله همت زاده
عنوان پایان نامه : اثر بازی¬های دبستانی منتخب با و بدون موسیقی بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دانش ¬آموزان دوره ی ابتدایی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اثر بازی¬های دبستانی منتخب با و بدون موسیقی بر آمادگی جسمانی مرتبط با سلامتی دانش‌¬آموزان دوره‌ی ابتدایی بود. بدین منظور 40 نفر از دانش آموزان پسر 8 تا 10 سال مدارس منطقه 2 شهر قزوین با میانگین سنی1.4 ± 2/9 سال، قد 7.1 ±5/141 و وزن5.7 ± 85/36 بطور داوطلبانه در این تحقیق شرکت کردند. این افراد بصورت تصادفی و مساوی به دو گروه بازی های دبستانی با موسیقی و بدون موسیقی 20 نفره تقسیم شدند. گروه تجربي به مدت 6 هفته و 3 جلسه در هر هفته (روزهای زوج هفته) در بازي‌هاي منتخب كه شامل مسابقه لي لي، وسط بازي، استپ هوايي، جنگ لک لک ها و دویدن زنجیره ای همراه با پخش موسیقی بود شركت كردند. مداخله مربوطه شامل 60 دقيقه بازي بود كه 10 دقيقه ابتدايي آن به دويدن آرام و نرمش و گرم كردن با باز يهاي ساده و ابتدايي همچون طناب بازي سپري شد و 45 دقيقه بعد به آموزش و اجراي بازي هاي اصلي پرداخته شد و 5 دقيقه پاياني نرمش و حركات كششي جهت سرد كردن و جلوگيري از آسيب اجرا گرديد. در اين مدت گروه ورزش بدون موسیقی نیز فعالیت‌های مربوطه را در روزهای فرد هفته به سبک فوق اجرا نمودند. از آزمون های شنای سوئدی و دراز و نشست برای ارزیابی استقامت عضلانی کمربند شانه ای و شکم استفاده شد. از جعبه انعطاف پذیری عضلات ناحیه کمر و پشت ران برای ارزیابی انعطاف پذیری تنه، آزمودن پیمودن مسافت 540 متر برای ارزیابی استقامت قلبی – تنفسی، همچنین برای ارزیابی ترکیب بدن از عضله سه سر بازو ساق پا در 2 نقطه برای ارزیابی درصد چربی بدن استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از آزمون های تی وابسته در مقایسه میانگین درصد چربی بدن (001/0=P)، استقامت عضلات شکم (001/0=P)، کمربند شانه ای(001/0=P)، انعطااف پذیری(001/0=P)، و استقامت قلبی تنفسی(001/0=P)، بین دو گروه در میزان میانگین متغیرهای تحقیق اختلاف معنی داری وجود دارد. بنابراین پیشنهاد می‌گردد از بازی های دبستانی به همراه موسیقی در خصوص افزایش فاکتورهای مرتبط با آمادگی جسمانی استفاده گردد.
كلمات كليدي : بازی های دبستانی، موسیقی، آمادگی جسمانی
تاريخ دفاع : 1397-11-10