بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940167261
نویسنده : مرضیه طاهر سرجمع
عنوان پایان نامه : بررسی حذف آلاینده های نوافن موجود در پساب توسط نانوکامپوزیت های بر پایه فلز
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زيست فناوري (بيوتكنولوژي) گرايش ميكروبي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهدی شهریاری نور, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , فاتن دیوسر,
چكيده : مقدمه: داروها ذاتاً فعالیت بیولوژیکی بسیار قوي دارند که روي موجودات زنده تأثیر می گذارد. علاوه بر این، دارو ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی بسیار مقاوم هستند و تحت شرایط عادي تجزیه نمی شوند بلکه براي تجزیه نیاز به واکنش هاي خاص تحت شرایط ویژه دارند. یکی از ترکیبات دارویی مسبب آلودگی محیط زیست، نوافن می باشد. می توانند باعث صدمه دیدن سلولهای محافظ جداره معده و دوازده شوند.بنابراین تجزیه بیولوژیکی آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. مواد و روش ها: ابتدا از خاک اطراف تصفیه خانه شرکت داروسازی نمونه گیری و با استفاده از روش های استاندارد جداسازی باکتری انجام شد. سپس باکتری در معرض غلظت های مختلف نوافن قرار گرفته و میزان رشد در حضور این دارو مورد بررسی قرار گرفت و نتایج جهت بررسی میزان کاهش دارو با استفاده از Hplc بررسی گردید. سپس همین کار با استفاده از نانوکامپوزیت بر پایه فلز و همچنین ترکیب نانوکامپوزیت و باکتری انجام گردید و دوباره نتایج جهت بررسی با Hplc مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج: نتایج نشان داد که داروی مورد نظر در حضور باکتری 6/66 درصد و در حضور نانوکامپوزیت، 92 درصد کاهش دارد.اما بیشترین درصد کاهش دارو مربوط به ترکیب نانوکامپوزیت و باکتری نشان داده شد. بنابراین میتوان در آینده جهت تصفیه مناسب پساب دارو سازی از نانوکامپوزیت های حاوی باکتری با توانایی تجزیه دارو استفاده نمود. کلمات کلیدی: داروی سازی، نوافن، Hplc
كلمات كليدي : داروی سازی، نوافن، Hplc
تاريخ دفاع : 96-11-10