بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950264533
نویسنده : فائزه روشنفکر
عنوان پایان نامه : تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند با در نظر گرفتن نقش میانجی آگاهی از برند و آگاهی از ارزش (مورد مطالعه: مشتریان صنایع غذایی استان گیلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بیژن شفیعی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : امروزه رقابت براي داشتن مشتريان وفادار به عنوان يك مسئله راهبردي كليدي براي سازمان ها شناخته شده است. در اين راستا سازمان ها تلاش كرده اند تا از منابع مختلف از جمله رسانه های اجتماعی برای این منظور استفاده نمایند. هدف این تحقیق سنجش تاثیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر وفاداری برند با در نظر گرفتن نقش میانجی آگاهی از برند و آگاهی از ارزش (مورد مطالعه: مشتریان صنایع غذایی استان گیلان) بود. تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر جمع آوری اطلاعات توصیفی پیمایشی می باشد. جامعه آماري اين تحقيق از مشتریان صنایع غذایی استان گیلان تشكيل گردیده و حجم نمونه نیز با استفاده از فرمول کوکران جامعه نامحدود 439 نفر در نظر گرفته شد. داده های لازم با استفاده از پرسشنامه و دارای طیف 5 گزینه ای (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) جمع آوری گردیده و با استفاده از نرم افزار SPSS و SmartPLS 3 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. طبق نتایج تجزیه و تحلیل داده ها همه فرضیه ها تایید شدند. یعنی آزمون فرضیه ها نشان داد که متغیر بازاریابی رسانه های اجتماعی بر آگاهی از برند، آگاهی از ارزش و وفاداری مشتریان تاثیرگذار بود. همچنین ارتباط بین متغیرهای آگاهی از برند و آگاهی از ارزش بر وفاداری مشتریان معنادار بود. از طرف دیگر نقش میانجی متغیرهای آگاهی از برند و آگاهی از ارزش در ارتباط بین متغیرهای بازاریابی رسانه های اجتماعی و وفاداری مشتریان تایید شد.
كلمات كليدي : بازاریابی رسانه های اجتماعی، آگاهی از برند، آگاهی از ارزش، وفاداری مشتریان
تاريخ دفاع : 1397-05-09