بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950154375
نویسنده : رقیه فاخری
عنوان پایان نامه : مقایسه تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی در دانش آموزان با و بدون تعلل ورزی تحصیلی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) : ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , آذر کیامرثی,
چكيده : هدف پژوهش حاضر مقایسه تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی در دانش- آموزان با و بدون تعلل ورزی تحصیلی می باشد. روش پژوهش از نوع علی- مقایسه ای بوده و جامعه آماری این پژوهش متشکل از کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان صومعه سرا می باشد که در سال تحصیلی (97-96) مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری این پژوهش در مرحله اول 500 نفردانش آموز بودند که به روش تصادفی خوشه ای انتخاب شدند و از آنان پرسشنامه های تعلل ورزی تحصیلی، تنظیم شناخت هیجانی گارنفسکی، ابعاد چهارگانه مدیریت زمان و پرسشنامه چند بعدی سنجش رضایت از زندگی در دانش آموزان هوبنر(MSLSS) به عمل آمد در مرحله دوم 70 نفردانش آموز دارای تعلل ورزی تحصـیلی بـا همـین تعـداد غیـر تعلـل ورز از لحـاظ جنسـیت و تحصیلات همتا شدند. داده ها به روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تجزیه و تحلیل شد. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای تعلل ورزی تحصیلی کمتر از دانش آموزان غیر تعلل ورز بود0/001)˂(P. نتایج تحلیل داده ها نشان می دهد که میزان تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی در دانش آموزان دارای تعلل ورزی کمتر از دانش آموزان بدون تعلل ورزی است. با توجه به یافته های این پژوهش، ضرورت توجه به تنظیم شناختی هیجان ، مدیریت زمان و رضایت از زندگی بعنوان ابعاد مهم تأثیرگذار در تعلل ورزی تحصیلی دانش آموزان بیش از پیش مطرح می گردد. کلید واژه ها: تعلل ورزی تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی.
كلمات كليدي : تعلل ورزی تحصیلی، تنظیم شناختی هیجان، مدیریت زمان و رضایت از زندگی.
تاريخ دفاع : 97-6-21