بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950005045
نویسنده : فاطمه محمدی
عنوان پایان نامه : بررسي تاثير جو ايمني و انعطاف پذيري كاركنان بر عملكرد ايمني و استرس رواني آنها (مورد مطالعه: جمعيت هلال احمر استان گيلان)
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت اجرايي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی همایون فر,
استاد مشاور () : ,
چكيده : جو ایمنی ساختاري چند بعدي است که نگرش افراد نسبت به ایمنی و اولویت صحیحی که به ایمنی در محیط کار داده می‌شود را بیان می‌کند. اندازه گیري جو ایمنی تصویر لحظه اي از وضعیت ایمنی سازمان در زمان مشخصی را فراهم می کند. بر همین اساس هدف این پژوهش بررسي تاثير جو ايمني و انعطاف پذيري كاركنان بر عملكرد ايمني و استرس رواني آنها در سازمان هلال احمر استان گیلان می باشد. با توجه به هدف تحقیق روش این تحقیق کاربردی و ماهیت آن توصیفی – تحلیلی از نوع همبستگی می باشد. روش گردآوری داده ها در این تحقیق میدانی و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه است. در این تحقیق برای اندازه گیری روایی از روایی محتوا و همچنین برای اندازه گیری پایایی از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است که مقادیر آن برای تمامی متغیرهای مدل بالاتر از 7/0 بدست آمده است. روش نمونه گیری از نوع سهمیه ای و تصادفی ساده است. با توجه به این که جامعه مورد مطالعه از نوع محدود است از فرمول کوکران جامعه محدود برای انتخاب نمونه استفاده شده است و تعداد نمونه برابر 177 نفر می باشد. کلیه تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده از طریق نرم افزارهای SPSS و PLS انجام شده است. برای بررسی فرضیه ها تحقیق از تحلیل عاملی تاییدی و مدل سازی معادلات ساختاری با رویکرد حداقل مربعات جزئی استفاده شده است. نتیجه فرضیه های تحقیق حاکی از این است که جو ایمنی بر پیامدهای ایمنی رابطه تاثیر مثبت دارد، انعطاف پذیری کارکنان بر پیامدهای ایمنی رابطه تاثیر مثبت دارد، انعطاف پذیری فردی تاثیر منفی مستقیم بر استرس روانی دارد و در نهایت پیامدهای ایمنی بر استرس روانی تاثیر مثبت مستقیم دارد.
كلمات كليدي : کلمات کلیدی: جو ايمني، انعطاف پذيري كاركنان، عملكرد ايمني، استرس رواني، سازمان هلال احمر، استان گیلان
تاريخ دفاع : 1397-6-21