بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950262444
نویسنده : آرش رحیمی
عنوان پایان نامه : ارتباط نگرش شناختی و عاطفی با در نظر گرفتن ویژگی های سودمندی و لذت جویانه با قصد خرید آنلاین
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیدمحمد نوع پسند,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به اهمیت قصد خرید آنلاین برای فروشگاه های اینترنتی این تحقیق به بررسی ارتباط نگرش شناختی و عاطفی با در نظر گرفتن ویژگی های سودمندی و لذت جویانه با قصد خرید آنلاین پرداخته است. این تحقیق براساس نوع هدف کاربردی است. روش گردآوری داده‌ها میدانی بوده است. به منظور گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق خریداران فروشگاه اینترنتی در استان گیلان هستند 405 نفر به عنوان نمونه‌ی تحقیق انتخاب از طریق فرمول کوکران برای جامعه نامحدود بدست آمد. روش نمونه برداری در تحقیق حاضر، نمونه برداری غیراحتمالی در دسترس بوده است. برای بررسی پایایی پرسشنامه از آلفای کرونباخ بهره برداری شد که برای همه‌ی متغیرها بالاتر از 7/0 بدست آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم افزارهایSPSS و SMART PLS2 استفاده شد. از 6 فرضیه ارائه شده در تحقیق همه موارد مورد تأیید قرار گرفتند که عبارتند از (رابطه ویژگی سودمندی با نگرش شناختی، رابطه ویژگی سودمندی با نگرش عاطفی، رابطه ویژگی لذت جویانه با نگرش شناختی، رابطه ویژگی لذت جویانه با نگرش عاطفی، رابطه نگرش شناختی با قصد خرید، رابطه نگرش عاطفی با قصد خرید است).
كلمات كليدي : قصد خرید، نگرش شناختی، نگرش عاطفی ویژگی سودمندی، ویژگی لذت جویانه
تاريخ دفاع : 1397-11-10