بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 9500622257
نویسنده : سیده الهام حسینی سالکده
عنوان پایان نامه : تعیین سطح بیان ژن icaD در استافیلوکوکوس اورئوس در اثر تیمار با عصاره سیر و ریفامپین
دانشكده : دانشکده علوم پایه
گروه تحصيلي : زیست
رشته/گرایش تحصيلي : زیست شناسی - سلولی و مولکولی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر هادی حبیب الهی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مقدمه و هدف: استافیلوکوکوس اورئوس به عنوان یک پاتوژن مهم در نظر گرفته می‌شود که می‌تواند با تشکیل بیوفیلم، عفونت‌های مزمن ایجاد کرده و از سیستم دفاعی میزبان در امان باشد و نسبت به فعالیت آنتی‌بیوتیک‌ها مقاومت کسب نماید. ژن‌های به رمز درآورنده مهم‌ترین مواد و پروتئین‌های بیوفیلم، به ویژه ماده چسبنده پلی‌ساکارید‌ی، متعلق به اپرون ica است و یکی از مهمترین این ژن‌ها، icaD می‌باشد. سیر دارای خواص درمانی بسیاری از جمله ضد میکروبی است که این خاصیت به عنصر کلیدی آن یعنی آلیسین مربوط می‌شود. ریفامپین نیز یکی از قوی‌ترین و گسترده‌ترین آنتی‌بیوتیک‌ها در برابر عوامل بیماریزای باکتریایی است که در سطح مولکولی، با متوقف ساختن سنتز RNA، بر متابولیسم باکتری‌ها تأثیرگذار است. هدف از این تحقیق، بررسی خواص ضد میکروبی و مقایسه اثر عصاره سیر و ریفامپین بر روی بیان ژن بیوفیلم icaD بوده است. مواد و روش‌ها: دو سویه پاتوژن و یک سویه استاندارد از استافیلوکوکوس اورئوس، انتخاب و تأیید گردید. تست‌های آنتی‌بیوگرام، MIC و MBC با غلظت‌های مشخصی از آنتی‌بیوتیک ریفامپین و عصاره سیر (قرص گارسین) صورت گرفت. آزمون فنوتیپی بیوفیلم نیز با روش میکروپلیت 96 چاهکی و با غلظت‌های مختلف ریفامپین و گارسین انجام شد. به دنبال استخراج RNA از نمونه‌های متأثر از ریفامپین و گارسین و نیز شاهد، سنتز cDNA و سپس Real time PCR صورت گرفت و سطح بیان ژن icaD در نمونه‌های مورد مطالعه سنجیده شد. نتایج و بحث: خاصیت ضد استافیلوکوکی عصاره سیر و مقایسه آن با اثر ریفامپین در مورد سویه‌های پاتوژن و استاندارد بر اساس نتایج آنتی‌بیوگرام بررسی و تأیید شد. نتایج MIC و MBC تحت تیمار ریفامپین و ترکیب گارسین و ریفامپین برای همه سویه‌ها به ترتیب 375 و 750 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین گردید. بر اساس نتایج Real time PCR ، بیان ژن icaD در هر باکتری متأثر از عصاره سیر و ریفامپین مورد مطالعه دچار کاهش معنی‌داری شده و علاوه بر این، ترکیب ریفامپین و عصاره سیر، منجر به کاهش بیشتری در بیان این ژن شده است. عصاره سیر و ریفامپین در سویه استاندارد، بیان icaD را به ترتیب به 62% و 44% نمونه کنترل کاهش دادند. استفاده توأم این دو ماده به 33 % نمونه شاهد، منجر به کاهش بیان ژن icaD گردید.
كلمات كليدي : ریفامپین، عصاره سیر، ژن icaD، بیوفیلم، استافیلوکوکوس اورئوس
تاريخ دفاع : 1397-6-20