بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950056153
نویسنده : فاطمه فروتن عثماوندانی
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه عدالت توزیعی با تمایل به ترک خدمت، از طریق اعتماد، رضایت شغلی و تعهد عاطفی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :مهرداد گودرزوند چگینی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف اصلی پژوهش حاضر، پاسخ به این پرسش کلیدی است که آیا عدالت توزیعی از طریق اعتماد، رضایت شغلی و تعهد عاطفی، با تمایل به ترک خدمت رابطه دارد؟ جامعه آماری در این پژوهش، شامل معلمین آموزش و پروش استان گیلان به تعداد 18196 نفر است که بر اساس جدول مورگان تعداد 344 نفر از این افراد به روش غیر احتمالی در دسترس مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار جمع آوری داده های تحقیق حاضر، پرسشنامه استاندارد است که دارای روایی محتوا و پایایی (آلفای کرونباخ) است. داده های جمع آوری شده با استفاده از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزارهای SPSS 25 و smartpls3 تحلیل گردید. یافته های این تحقیق نشان داد که تمامی فرضیات، معنی دار است. بر این اساس می توان نتیجه گرفت که مدیران و مسئولین سازمان آموزش و پرورش می توانند با تاکید بیشتر بر روی عدالت، اعتماد، تعهد و رضایت معلمین، تمایل آنان را به ترک خدمت کاهش دهند.
كلمات كليدي : عدالت توزیعی، اعتماد، رضایت شغلی، تعهد عاطفی، تمایل به ترک خدمت.
تاريخ دفاع : 1397-6-19