بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940428542
نویسنده : مهدی رستمی زاده
عنوان پایان نامه : مقایسه آثار تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح سرمی استئوکلسین،آدیپوسایتوکین¬ها، شاخص¬های بیوشیمیایی خون و ترکیب بدن مردان جوان دارای اضافه وزن
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علیرضا علمیه, ,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : فرهاد رحمانی نیا, ,
چكيده : فعالیت بدنی از تعیین کننده¬های مهم توده استخوانی و ترشح شاخص¬های بازگردش استخوان می¬باشد که تعامل آن با آدیپوسیت¬های بافت چربی در پیشگیری از بروز چاقی و عوارض ناشی از آن مهم می¬باشد. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر مقایسه آثار تمرین هوازی و مقاومتی بر سطوح استئوکلسین، آدیپوسیتوکین¬ها، شاخص¬های بیوشیمیایی خون و ترکیب بدن مردان جوان دارای اضافه وزن بود. تحقیق حاضر از نوع نیمه تجربی با گروههای تجربی و شاهد بود. بدین منظور از بین مردان جوان دارای اضافه وزن شهرستان اهر، تعداد 40 مرد (96/0±67/28=شاخص توده¬بدنی و 23/2±50/31= سن) به عنوان نمونه برای شرکت در طرح تحقیق انتخاب و به صورت تصادفی در سه گروه تمرین هوازی (13نفر)، تمرین مقاومتی (13نفر) و کنترل (14نفر) تقسیم بندی شدند. برنامه تمرینات مقاومتی به مدت 8 هفته و سه جلسه در هفته ( 50 تا 75% یک تکرار بیشینه) و تمرین هوازی پیشرونده ( با شدت 65 تا 85% حداکثر ضربان قلب بیشینه) به مدت 60 دقیقه انجام شد. قد، وزن، شاخص توده بدن و درصد چربی بدن آزمودنیها اندازه¬گیری شد. نمونه خونی آزمودنیها 24 ساعت قبل از شروع تحقیق و 48 ساعت پس از اتمام آخرین جلسه تمرین به صورت 12 ساعت ناشتایی راس ساعت 8 تا 10 صبح، برای ارزیابی سطوح استئوکلسین و آدیپوسایتوکینها (لپتین و آدیپونکتین)، شاخصهای بیوشیمیایی خون ( ,LDL, HDL, TGانسولین، قند خون، HbA1c، کلسترول) اخذ و با استفاده از کیتهای ویژه آزمایشگاهی سنجیده شدند. برای ارزیابی تغییرات درون گروهی از آزمون t همبسته و برای ارزیابی تغییرات بین¬گروهی از آزمون آماری آنالیز واریانس یک¬راهه و آزمون تعقیبی LSD استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده¬ها با استفاده از نرم افزار Spss نسخه 25 در سطح معنی¬داری 05/0 انجام گردید. یافته¬های تحقیق نشان داد که تمرین هوازی و مقاومتی، هر دو باعث کاهش معنی¬دار وزن، BMI، درصد چربی بدن، انسولین، گلوکز خون، تری گلیسیرید، کلسترول،LDL، و کاهش معنی¬دار سطح سرمی لپتین و همچنین افزایش معنی¬دار حساسیت انسولینی و همچنین افزایش معنی¬دار سطح سرمی استئوکلسین و آدیپونکتین ¬شد. همچنین در مقایسه بین گروهی تفاوت معنی¬داری بین تمرین هوازی و مقاومتی وجود نداشت (050/0>P). ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که ارتباط معنی¬داری بین استئوکلسین و لپتین(643/0=P)، استئوکلسین و آدیپونکتین(156/0= P) وجود نداشت. نتایج این بررسی نشان داد که هر دو تمرین هوازی و مقاومتی باعث ایجاد تغییرات در وزن و درصد چربی بدن و همچنین سطح استئوکلسین و آدیپوسیتوکین¬ها، شاخص¬های بیوشیمیایی خون و ترکیب بدن شد. در مقایسه روش تمرینی، بین دو گروه تمرین هوازی و تمرین مقاومتی تفاوت معنی¬داری وجود نداشت.
كلمات كليدي : استئوکلسین، تمرین مقاومتی و هوازی، آدیپوسیتوکینها، شاخصهای بیوشیمیایی خون، اضافه وزن
تاريخ دفاع : 1397-10-25