بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950256262
نویسنده : محسن یوسفی قلعه رودخانی
عنوان پایان نامه : بررسی ارتباط بین ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، عدالت سازمانی و نگرش های مثبت کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین گنجی نیا, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام پژوهش حاضر، سنجش ارتباط بین ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، عدالت سازمانی و نگرش¬های مثبت کارکنان در سازمان تأمین اجتماعی استان گیلان بود. پژوهش از حیث هدف کاربردی و از نوع توصیفی – پیمایشی می¬باشد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه کارکنان شاغل در بخش بیمه ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان هستند که تعدادشان 1420 نفر بوده و براساس روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای و بااستفاده از فرمول کوکران، حجم نمونه 221 نفر برآورد گردید. به منظور گردآوری داده ها، از پرسشنامه استاندارد استفاده شدو و جهت تجزیه و تحلیل داده ها از روش مدلسازی معادلات ساختاری مبتنی بر رویکرد حداقل مربعات جزیی توسط نرم افزار آماری Smart PLS3 اقدام شد. یافته های تحقیق نشان داد که بین ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان و عدالت توزیعی و رویه ای ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بین عدالت توزیعی و رویه ای و رضایت شغلی و تعهد عاطفی نیز ارتباط مثبت و معناداری وجود دارد. در نتیجه می¬توان گفت که با ارتقای سطح ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان، میزان ادراک از عدالت توزیعی و رویه ای و همچنین تعهد عاطفی و رضایت شغلی ارتقاء می یابد.
كلمات كليدي : ادراک از مسئولیت پذیری اجتماعی سازمان – عدالت سازمانی – تعهد عاطفی – رضایت شغلی
تاريخ دفاع : 1397-11-11