بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930539530
نویسنده : سید رضا سید نژاد فهیم
عنوان پایان نامه : بررسی عوامل مؤثر بر عدم تقارن اطلاعاتی
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : حسابداری
رشته/گرایش تحصيلي : حسابداري
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر مهدی مشکی,
استاد مشاور (عضو هیات علمی مرکز) : ابراهیم چیرانی, , دکتر غلامرضا محفوظی,
چكيده : پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی و همچنین تاثیر آن بر میزان رضایت‌مندی سهام‌داران می‌پردازد. به منظور اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی از دو شاخص استراتژی نگهداری اخبار بد و معاملات غیرعادی معامله‌گران حقوقی استفاده شده است. جهت شناسایی عوامل موثر بر عدم تقارن اطلاعاتی شاخص‌های مالکیت مدیریتی، مالکیت نهادی، رشد شرکت، عملکرد ضعیف، سیاست تامین مالی، کیفیت سود، کیفیت افشا و اندازه شرکت درنظر گرفته شده است. همچنین رضایت‌مندی سهام‌داران نیز با شاخص نقدشوندگی سهام اندازه‌گیری گردید. این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی- همبستگی است. نمونه آماری شامل 123 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سال‌های 1389 تا 1394 است. برای آزمون فرضیه‌ها از روش رگرسیون چندمتغیره و روش داده‌‎های ترکیبی استفاده شد. نتایج آزمون بیانگر وجود رابطه مثبت و معنی‌دار بین مالکیت نهادی، رشد شرکت، کاهش در سود گزارش شده و کاهش کیفیت سود با شاخص استراتژی نگهداری اخبار بد بوده است. سیاست تامین مالی و اندازه شرکت تاثیر منفی بر شاخص استراتژی نگهداری اخبار بد داشتند. همچنین شرکت‌هایی که از این استراتژی استفاده می‌کردند منجر به کاهش روزهای باز معاملاتی می‌شدند. از سوی دیگر کیفیت سود و اندازه شرکت با معاملات غیرعادی معامله‌گران حقوقی رابطه مثبت و معنی‌داری داشتند. بین سایر متغیرها رابطه معنی‌داری یافت نشد.
كلمات كليدي : عدم تقارن اطلاعاتی، استراتژی نگهداری اخبار بد، معاملات غیرعادی معامله‌گران حقوقی، حاکمیت شرکتی، نقدشوندگی
تاريخ دفاع : 1398-04-15