بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950100911
نویسنده : مریم کولائی
عنوان پایان نامه : اثر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی بر ترکیب بدن، دامنه حرکت اندام فوقانی، میزان درد شانه، هموستاز گلوکز بیماران دیابتی نوع 2 پس ازعمل جراحی سرطان سینه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : تربیت بدنی
رشته/گرایش تحصيلي : فیزیولوژی ورزشی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رامین شعبانی, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , حمید سعیدی ساعدی,
چكيده : زمینه و هدف: هدف كلي پژوهش حاضر، بررسی اثر یک دوره تمرینات ورزشی ترکیبی بر ترکیب بدن، دامنه حرکت اندام فوقانی، میزان درد شانه، هموستاز گلوکز خون بیماران دیابتی نوع 2 پس ازعمل جراحی سرطان پستان بود. روش بررسی: 30 نفر زن مبتلا به سرطان و دیابت نوع دوم (با میانگین سنی62 /7±53/50، قد 79/5±16/161، وزن 14/19±20/69)به عنوان آزمودنی در این تحقیق شرکت نمودند و از طریق غربالگری اولیه انتخاب شدندو به طور تصادفی در2گروه مساوی تجربی و کنترل تقسيم گردیدند. مدت زمان کل تحقیق8 هفته و به صورت3 جلسه تمرین ترکیبی (مقاومتی-هوازی) در هفته بود که تمرینات مقاومتی با استفاده از کِش پیلاتس و تمرینات هوازی با 70-50 % ضربان قلب بیشینه انجام شد و هر جلسه ی مداخله 60به مدت دقیقه اجرا گردید. متغیرهای ترکیب بدنی (با استفاده از دستگاه بادی کامپوزیشن)، شاخص‌های هموستاز گلوگز (به روش خون گیری) دامنه حرکتی (با استفاده از گونیامتر) و درد (بااستفاده از پرسشنامه مک گیل) مورد ارزیابی قرارگرفت. برای مقایسه نتایج قبل وبعد درهر گروه، از آزمون آماری t همبسته و برای مقایسه ی نتایج2گروه با یکدیگر،ازآزمونt مستقل استفاده شد.سطح معنی داری05/0P< تعیین شد. یافته ها: یافته های پژوهش حاضر نشان گر تفاوت معنی دار بین گروه های تحقیق در BMI بود(05/0 > P). در رابطه با هموستاز گلوکز بین دو گروه مورد مطالعه در متغیرهای انسولین، قند خون و هموگلوبین A1C تفاوت معنی داری وجود داشت (05/0 > P) اما در مورد شاخص مقاومت به انسولین، این تفاوت معنی دار نبود. دامنه های حرکتی فلکشن و اکستنشن شانه، چرخش داخلی و خارجی شانه، فلکشن و اکستنشن آرنج آزمودنی ها نیز پس از 8 هفته تمرین ترکیبی تفاوت معنی داری بین گروه تجربی و کنترل را نشان داد (05/0 > P). اما شاخص درد تفاوت معنی داری نداشت. نتیجه گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان داد که 8 هفته تمرینات ترکیبی، می تواند بر شاخص توده بدنی، هموستاز گلوکز و دامنه های حرکتی اندام فوقانی در زنان دارای دیابت پس از جراحی سرطان پستان مفید باشد. واژه های کلیدی: سرطان سینه، دیابت، هموستاز گلوکز، تمرینات ورزشی ترکیبی، دامنه حرکتی
كلمات كليدي : سرطان سینه، دیابت، هموستاز گلوکز، تمرینات ورزشی ترکیبی، دامنه حرکتی
تاريخ دفاع : 97-11-8