بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940015215
نویسنده : ژاله جهانگیری پاشاکی
عنوان پایان نامه : تبیین همکاری سازمانی و نقش رفتارهای خدمات مشتریان کارکنان صنعت، معدن و تجارت استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : با توجه به این‌که رفتار نیروی انسانی نقش مهمی در مؤفقیّت سازمان‌ها ایفا می‌کنند . بدین منظور سازمان تلاش می‌کنند به بررسی عواملی که موجب ارتقا رفتار فرانقشی و همکاری مناسب در سطح بین اعضا سازمان می‌گردد بپردازند. در این راستا پژوهش حاضر باهدف بررسی رابطه ارتباطات داخلی با همکاری سازمانی و رفتار فرانقشی خدمات به ارباب‌رجوع از طریق ابهام در هدف‌گذاری، تعهد سازمانی تعارض نقش صورت گرفت. این تحقیق بر اساس نوع هدف کاربردی و ازنظر ماهیت توصیفی- همبستگی بوده است. روش گردآوری داده‌ها میدانی و ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه بوده است. جامعه آماری تحقیق حاضر 480 نفر از کارکنان صنعت معدن و تجارت در استان گیلان بوده 245نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند روش نمونه‌گیری در این تحقیق طبقه‌ای -تصادفی ساده بوده است. پایایی پرسشنامه قبل توزیع بر اساس روش آلفای کرونباخ محاسبه و اصلاحات لازم صورت گرفت و برای تمامی متغیرهای تحقیق بیش از 7/0 به دست آمد. جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از معادلات ساختاری از نرم‌افزارهای SPSS و PLS استفاده شد. از 11 فرضیه ارائه‌شده در این تحقیق 7 فرضیه به لحاظ آماری معنادار بوده که عبارت‌اند از معناداری رابطه (بین تعهد سازمانی با رفتار فرانقشی خدمت به ارباب‌رجوع، بین تعارض نقش با تعهد سازمان، بین تعهد سازمانی و همکاری سازمانی، بین ابهام در هدف‌گذاری با همکاری سازمانی، بین ارتباطات داخلی با تعهد سازمانی، بین ارتباطات داخلی با ابهام در هدف‌گذاری، بین تعارض نقش با همکاری سازمانی) و فرضیه‌هایی که به لحاظ آماری معنادار نبودند عبارت‌اند از رابطه بین (ارتباطات داخلی با تعارض سازمانی، تعارض نقش با رفتار فرانقشی، ابهام در هدف‌گذاری با رفتار فرانقشی، ابهام در هدف‌گذاری با تعهد سازمانی ) است. بیش‌ترین شدت تأثیر مربوط به فرضیه رابطه بین تعهد سازمانی با رفتار فرانقشی خدمت به ارباب‌رجوع و کم‌ترین شدت تأثیر مربوط به فرضیه رابطه بین تعارض نقش با همکاری سازمانی بوده است.
كلمات كليدي : ارتباطات داخلی، ابهام در هدف‌گذاری ،تعارض نقش ، تعهد سازمانی، همکاری سازمانی
تاريخ دفاع : 1396-6-19