بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930391621
نویسنده : سعید حسن زاده
عنوان پایان نامه : بررسی ضمان معاوضی در فسخ، اقاله و دوران حق حبس از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , سیدعلی میرابراهیمی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : عده¬ای از فقها و حقوق‌دانان اعم از متقدمان و متأخران، در مورد ضمان معاوضی مندرج در ماده 387ق.م. ایران معتقدند که این قاعده یک حکم استثنایی و خلاف قاعده اولیه¬ی حاکم بر معاملات است؛ بنابراین در عمل کردن به آن باید به موارد متیقن و منصوص قانونی اکتفا کرد. به دیگر عبارت نظر می‌رسد وقتی صحبت از ضمان معاوضی در حقوق و در بین فقها و دانشمندان علم حقوق مطرح است ناخودآگاه تمام ذهن افراد معطوف به ضمان درعقد بیع می‌گردد چرا که از جمله عقودی که ضمان در آن مطرح می‌شود عقد بیع است و لاجرم فقط تعریف ضمان معاوضی را در عقد بیع خلاصه نموده و در بیان موضوع تأکید آن‌ها بر عقد بیع، تلف مبیع، مسئولیت بایع یا مشتری و عباراتی از این قبیل به خوبی آشکار و پیداست که آوردن عقد بیع در این مبحث می‌تواند به لحاظ غلبه و کمال باشد و نه حصر، چون عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود معاوضی است که جدا از گستردگی آن از لحاظ تئوری و نظری بسیار مبتلا به جوامع امروزی نیز می‌باشد. بنابراین باید تأکید داشت که این بحث فقط اختصاص به عقد بیع وتلف مبیع نداشته بلکه در تمام عقود معاوضی از قبیل اجاره، اقاله، ودیعه و یا... می‌تواند موضوع بحث واقع شود. با تأکید بر این نکته در این پژوهش سعی بر این است تا علاوه بر ارائه یک تعریف کامل و جامع از ضمان معاوضی، آثار و شرائط آن در سه مبحث اقاله، فسخ و دوران حق حبس به دقت مورد بررسی و تمام ابعاد آن مورد لحاظ قرار گیرد این قاعده، خاص تلف مبیع قبل از قبض است و نه چیز دیگر؛ ولی از آن جهت که عقد بیع هیچ‌گونه امتیازی خاص بر سایر عقود معاوضی نداشته و از طرفی ثمنی که در مقابل مبیع پرداخته می¬شود فقط از لحاظ اعتباری یا نامگذاری با آن متفاوت است و از این جهت که در سایر عقود نیز قصد متعاملین این است که در برابر آنچه که از دست می¬دهند یا تعهد بر انجام آن می¬نمایند چیزی بدست بیاورند یا حداقل تعهدی مقابل تعهد خویش بیابند و نیز تلف ممکن است در مقاطع مختلف زمانی – قبل و بعد از قبض – همچنین در شرایط مختلف از حیث دارا بودن یا نبودن خیار برای هر کدام از طرفین معامله با توجه به امانی بودن یا نبودن ید آنها صورت بگیرد لذا در فصل اول پایان¬نامه سعی می گردد تا تعاریف مختصری از مفاهیم مجزای موضوع پایان¬نامه صورت بگیرد و در فصل دوم ضمن توضیح مختصری از قاعده فقهی ضمان معاوضی و همچنین تحلیل فقهی و حقوقی آن به بررسی جریان ضمان معاوضی در فسخ می‌پردازیم و در فصل سوم نیز به وجود یا عدم ضمان معاوضی در اقاله و در دوران حق حبس می‌پردازیم. واژگان کلیدی: ضمان معاوضی، تلف، فسخ، اقاله، حق حبس
كلمات كليدي : ضمان معاوضی، تلف، فسخ، اقاله، حق حبس
تاريخ دفاع : 95-11-30