بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960019388
نویسنده : لیلا افشاری
عنوان پایان نامه : رابطه سرمایه روانشناختی و امید به زندگی با سازگاری زناشویی همسران جانبازان شهرستان رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : سازگاری زناشویی همسران جانبازان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به سرمایه روانشناختی و امید به زندگی اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین رابطه سرمایه روانشناختی و امید به زندگی با سازگاری زناشویی همسران جانبازان شهرستان رشت بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی همسران جانبازان شهر رشت در سه ماهه پایانی سال 1397 به تعداد تقریبی 850 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 250 نفر با توجه به جدول مورگان، پیشینه پژوهش¬های مرتبط با موضوع پژوهش و ملاک ورود و خروج پژوهش با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های سازگاری زناشویی باسبی و همکاران (1995)، سرمایه روانشناختی لوتانز (2007) و امید به زندگی اشنایدر و همکاران (1991) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بين نمره کل سرمایه روانشناختی و مولفه¬های خودکارآمدی، امیدواری و تاب آوری با سازگاری همسران جانبازان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : سرمایه روانشناختی، امید به زندگی، سازگاری زناشویی، همسران جانبازان
تاريخ دفاع : 1398-04-23