بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930540847
نویسنده : محمّد جواد آقاجانی
عنوان پایان نامه : مقایسه اثربخشی معنادرمانی¬گروهی و مداخلۀ بازسازی شناختی بر سرسختی¬روانشناختی، احساس تنهایی، و تنظیم شناختی هیجان دانشجویان دختر دچار نشانگان ضربۀ عشق
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : دکتری تخصصی
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :بهمن اکبری گوابری, ,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , جواد خلعتبری,
چكيده : شكست عشقی، حالت سرخوردگي و حقارت است كه پس از طرد شدن توسط محبوب به فرد دست مي¬دهد. هدف از انجام این پژوهش، مقایسه اثربخشی معنادرمانی¬گروهی و مداخلۀ بازسازی¬شناختی بر سرسختی، احساس تنهایی، و تنظیم¬شناختی-هیجان دانشجویان دختر دچار نشانگان ضربۀ عشق بود. پژوهش حاضر، از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش¬آزمون¬ـ¬ پس¬آزمون با گروه کنترل و مرحلۀ پیگیری بود که از سه گروه تشکیل شد و هر سه گروه سه بار مورد آزمایش قرار گرفتند. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت در سال تحصیلی 96ـ95 بود که با تجربه شکست¬عشقی مواجه شده بودند. با استفاده از نمونه¬گیري¬ دردسترس با جایگزینی تصادفی، 45 نفر انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه جای¬دهی شدند؛ دو گروه آزمایش و یک گروه کنترل. گروه آزمایشی اول شامل گروه مداخلۀ بازسازی¬شناختی، گروه آزمایشی دوم شامل گروه معنادرمانی، و گروه سوم هم شامل گروه کنترل بود. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه ضربه عشق رأس (1999)، تنظیم-شناختی¬هیجان گراس و جان (2003)، سرسختی اهواز (1377)، و احساس¬تنهایی راسل (1980) بود. جلسات درمانی در ١٠ جلسۀ ٩٠ دقیقه¬ای برگزار شد. تمام آزمودنی¬ها قبل و بعد از درمان و در دوره پیگیری سه ماهه پرسشنامه های پژوهش را تکمیل کردند. نتایج، به کمک نرم افزار spss نسخه 21 تجزیه و تحلیل شد. روش آماری شامل آمار توصیفی (میانگین، انحراف معیار) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل کوواریانس چندمتغیره و تک متغیره) بود. نتایج نشان داد که بين دو شيوه درماني در كاهش تنهایی و افزایش سرسختی و تنظیم¬شناختی¬هیجان دانشجويان تفاوت معني¬داري وجود نداشت (01/0≥P) و هر دو شيوه¬درماني به طور معني¬داري در كاهش تنهایی و افزایش سرسختی و تنظیم شناختی هیجان دانشجويان مؤثر بود. مقایسه اثربخشی معنادرمانی و بازسازی¬شناختی نشان داد که در بُعد سرسختی بین دو شیوه درمانی تفاوت معنی¬داري وجود داشت که نشانگرِ اثربخشی بیشتر بازسازی¬شناختی بود. مقایسه اثربخشی دو درمان نشان داد که در بُعد ارزیابی مجدد بین دو شیوه درمانی تفاوت معنی¬داري وجود داشت که نشانگرِ اثربخشی بیشتر معنادرمانی بود. همچنین در بُعد احساس تنهایی و فرونشانی هیجانی بین دو شیوه درمانی تفاوت معنی¬داري وجود نداشت. پیگیري سه ماهه نشان¬دهنده پایداری اثرات این درمان¬ها بر مولفه¬هاي ذکر شده بود. از این رو به کار بردن هریک از شیوه¬های بازسازی¬شناختی و معنادرمانی می¬تواند بر سرسختی، تنهایی، و تنظیم¬شناختی-هیجان دانشجویان¬دختر دچار نشانگان ضربه عشق مؤثر بوده و منجر به افزایش بهداشت¬روانی آنان شود. کلیدواژه¬ها: معنادرمانی، بازسازی¬شناختی، سرسختی، ¬تنهایی، تنظیم¬شناختی¬هیجان، ضربه عشق، دختران¬ دانشجو.
كلمات كليدي : معنادرمانی، بازسازی¬شناختی، سرسختی، ¬تنهایی، تنظیم¬شناختی¬هیجان، ضربه عشق، دختران¬ دانشجو.
تاريخ دفاع : 97-5-9