بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 911056113
نویسنده : امیرمحمدعلی پور
عنوان پایان نامه : بررسی اثربخشی کاهش تصدی گری دربهره برداری شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني- بازاريابي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , غلامرضا شجاع طلب,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , -,
چكيده : امروزه دیدگاه غالب در اقتصاد مدیریت،کاهش فعالیتهای دولتی و حرکت به سمت خصوصیسازی میباشد. مطالعات نشان داده که امروزه سازمانها برونسپاری را به عنوان یك ضرورت اجرایی در نظر میگیرند و بسیاری از خدمات را جهت واگذاری برنامه ریزی مینمایند.با توجه به برنامه توسعه سوم و بخصوص برنامه چهارم و پنجم و عزم دولت برای کاهش تصدیگری این ضرورت بر دوش سازمانها وشرکتها دولتی است که به امر برون سپاری در چارچوب ضوابط اقدام کنند . در این راستا اهداف فرعی نیز وجود دارد که عبارتند از : اگاهی مبانی نظری و سابقه تاریخی کاهش تصدی گری با الویت خدمات به بخش خصوصی . شناخت وضعیت تصدی گری خدمات بهره برداری در چند استان دیگر آگاهی از طرح ریزی لازم به منظور رسیدن از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در بخش خدمات بهره برداری. برای انجام این پژوهش از روش همبستگی پیرسون و آزمون مقایسه ای دانکن استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه های آزمون پایایی و ابزار تحلیل داده ها نیز نرم افزار SPSS است. پاسخگویان و نمونه ها از بین مدیران ارشد، معاونین و کارشناسان امور آبفار شهرستانهای استان گیلان میباشند. نتایج تحقیق نشان داده است که تمامی فرضیه های تنظیم شده مبتنی بر وجود رابطه بین افزایش کارایی درتاسیسات،کاهش هزینه،بهبود کیفیت آب شرب و نظارت بهتر به عنوان متغیرهای وابسته با کاهش تصدی گری به عنوان متغیر مستقل در شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گیلان تعیین شده اند. همچنین تحلیل آزمون داده ها بر اساس مقایسه میزان تاثیر عوامل مختلف بر متغیر مستقل نشان داده است که متغیر نظارت وکنترل بیشترین تاثیر را از نظر پاسخگویان از کاهش تصدی گری در شرکت آب و فاضلاب روستایی در جامعه آماری می پذیرد. پس از آن متغیر به ترتیب متغیرهای کاهش هزینه،افزایش کارایی در تاسیسات و بهبود کیفیت آب بیشترین تاثیرپذیری را دارند
كلمات كليدي : تصدی گری، شرکت آب و فاضلاب روستایی، گیلان
تاريخ دفاع :