بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940220988
نویسنده : محمدرضا نوروزی پیردهی
عنوان پایان نامه : بندی اقلیم گردشگری استان گیلان با بهره گیری از GIS
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :پرویز رضائی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : گردشگری امروزه دارای خواص و پیامدهای ویژه ای است و می توان از آن به منزله یکی از نیروهای محرک توسعه اقتصادی مناطق بهره برد.ارزیابی تاثیر آب و هوا بر صنعت توریسم تلاش چند جانبه و مختلف است.آب و هوا تاثیر شدیدی بر بخش تفریحات و توریسم دارد و در برخی مناطق بیانگر یک منبع طبیعی است که صنعت توریسم بر مبنای آن پیش بینی می شود همه عناصر اقلیمی در سلامتی،آسایش،تفریح مردم و جلب گردشگر نقش دارند. به طور کلی آب وهوا در تامین نیازهای بشری همواره نقش موثری ایفا کرده و امروزه به طور گسترده پذیرفته شده است که در شکل دادن به گردشگری تاثیر فراوان دارد.دراین پروژه بااستفاده ازشاخص اقلیم گردشگری (TCI) و (ET)به ارزیابی اقلیم گردشگری کشور پرداخته شده است . این شاخصها به شکلی سیستماتیک شرایط اقلیمی رابرای فعالیت گردشگری با استفاده ازپارامترهای میانگین حداکثر ماهانه دمای روزانه ، میانگین دمای روزانه ، میانگین حداقل رطوبت نسبی ، میانگین رطوبت نسبی روزانه ، میانگین بارش ، میانگین روزهای آفتابی ، میانگین سرعت باد مورد ارزیابی قرار می دهد . دراین تحقیق ، شاخص مورد نظر برای 15ایستگاه سینوپتیک وکلیماتولوژی استان گیلان که دارای آمار مشترک 15ساله بودند محاسبه وسپس نتایج حاصله به محیط (GIS) وارد شدوبا استفاده از سیستم های اطلاعات جغرافیایی ، پهنه بندی اقلیم گردشگری استان درماههای مختلف سال انجام شد . نتایج این مطالعه نشان می دهد که شاخص اقلیم گردشگری گیلان دارای تنوع درطی سال میباشد . شاخص های مورد استفاده نشان می دهد که فصل بهار نسبت به فصلهای دیگر شرایط مناسب تری برای گردشگری دارد وهمچنین بهترین ماه برای گردشگری درهردوروش ماه ژوئن میباشد . کلید واژه : پهنه بندی اقلیم ، گردشگری، دمای موثر، GIS، استان گیلان
كلمات كليدي : پهنه بندی اقلیم ، گردشگری، دمای موثر، GIS، استان گیلان
تاريخ دفاع : 96-11-24