بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940221274
نویسنده : مهتاب حنیفه زاد ماسوله
عنوان پایان نامه : پهنه بندی اقلیم گردشگری استان اردبیل با بهره گیری از GIS
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : جغرافیا
رشته/گرایش تحصيلي : جغرافيا و برنامه ريزي گردشگري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر پرویز رضایی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : صنعت گردشگري یکی از منابع مهم تولید و درآمد، اشتغال و ایجاد زیرساخت¬ها براي نیل به توسعه پایدار محسوب می¬شود. شناخت محدودیت¬ها و مخاطرات تهدید کننده اقلیمی و نیز آگاهی از جاذبه¬ها و پتانسیل¬هاي نهفته در ویژگی¬هاي اقلیمی براي هر گونه برنامه¬ریزي در سطوح مختلف ملی، استانی و شهري از جمله گردشگري از اهمیت بالایی برخوردار است. محدوده مورد مطالعه در این تحقیق استان اردبیل در شمال¬غرب کشور است. داده هاي مورد استفاده در این تحقیق شامل 7 عنصر اقلیمی متوسط دماي روزانه، متوسط حداکثر دماي ماهانه، متوسط رطوبت، متوسط حداقل رطوبت، ساعت¬آفتابی، بارش و سرعت باد است این داده¬ها از11 ایستگاه هواشناسی استان در یک دوره 20 ساله(1996-2015) است. جهت تحلیل داده¬ها و شناخت وضعیت اقلیمی–گردشگری منطقه از روش بیوکلیمایی بیکر(شاخصCP)، مدل اقلیمی گردشگری میکزکوفسکی (TCI) و مدل آماری تحلیل عاملی استفاده شده است. در این راستا از نرم افزار Excel و Spss جهت محاسبات آمار و GIS نیز برای پهنه¬بندی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج حاصل از تحقیق نشان می¬دهد که: • براساس مدل بیکر در کل استان در 12 ماه سال 5/1 % (دو ماه ژوئیه و اوت در ایستگاه پارس¬آباد) شرایط نامطلوب گرم 5/29% شرایط مطلوب 8/34 % شرایط نامطلوب سرد و 1/34% شرایط نامطلوب خیلی سرد را داراست. • بر اساس شاخص اقلیمی- گردشگری 3/5 % شرایط عالی در ماه¬های گرم در ایستگاه¬های کوهستانی نظیر خلخال و سرعین 4/39 % دارای شرایط خیلی¬خوب و بهترین ماه¬ها بر اساس این شاخص 3 ماه آوریل، مه و اکتبر است و فقط 3 % در شرایط مرزی و حاشیه¬ایی آن هم در ماه¬های سرد سال قرار دارد. • براساس روش تحلیل عاملی نیز استان به دومنطقه همگن اقلیمی گردشگری در شمال و جنوب استان تقسیم می¬گردد.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: گردشگری، پهنه بندی اقلیم، تکنیک GIS، استان اردبیل
تاريخ دفاع : 1396-11-24