بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940070595
نویسنده : معصومه پیرباوفای
عنوان پایان نامه : بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارشد با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت بازرگاني - مديريت مالي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سید رضا میر عسکری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : مفهوم عملکرد مالی سازمان ساختار گسترده ایی از اثربخشی سازمان است. عملکرد مالی سطحی از منابع و فرایندهای سازمان و کارآمدی سازمان و تبدیل آنها به قابلیت ها و توانایی در مزیت رقابتی است. مفهوم عملکرد مالی سازمان ساختار گسترده ایی از اثربخشی سازمان است. عملکرد مالی سطحی از منابع و فرایندهای سازمان و کارآمدی سازمان و تبدیل آنها به قابلیت ها و توانایی در مزیت رقابتی است.هدف این پژوهش، بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و پاداش مدیران ارشد با عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. این تحقیق بر اساس ماهیت تحقیق از نوع توصیفی و از حیث هدف یک تحقیق کاربردی است. جامعه آماری تحقیق کلّیه شرکت های موجود در بورس اوراق بهادار تهران فعال طی دوره زمانی، 1390 الی 1394(دوره 5 ساله) می باشد.روش نمونه گیری در این تحقیق حذفی سیستماتیک است. و برای تجزیه تحلیل ازآزمون eviews استفاده شد.نتایج حاکی از رابطه معنی دار بین ساختار مالکیت و پاداش مدیران ارشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار بین تعداد اعضاء در هیئت مدیره و مدیریت عامل با وظیفه دوگانه و پاداش مدیران ارشد در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ،رابطه معنی دار بین ساختار مالکیت با عملکرد مالی آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، رابطه معنی دار بین درصد اعضای غیرموظف با عملکرد مالی آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و رابطه معنی دار بین تعداد اعضاء در هیئت مدیره و مدیریت عامل با وظیفه دوگانه با عملکرد مالی آینده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: حاکمیت شرکتی، پاداش مدیران ارشد، عملکرد مالی، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار
تاريخ دفاع : 1397-11-17