بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 920080226m
نویسنده : مهران ابراهیمی حلیمه جانی
عنوان پایان نامه : تالار شهر با رویکرد پایداری اجتماعی در شهر رشت
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : معماری
رشته/گرایش تحصيلي : مهندسي معماري
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر فرناز فراستی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پایداری اجتماعی یکی از مفاهیم توسعه پایدار است که از دهه 1960 به بعد در برنامه های توسعه کشورهای مختلف وارد شد. اما به دلیل عدم اجماع بر سر مولفه¬ها و جایگاه آن در میان سایر اجزاء توسعه پایدار، در عمل به گونه¬های بسیار متفاوتی با آن برخورد شده است. پایداری اجتماعی نقش مهمی در یافتن راه حل هایی برای تاثیر متقابل گروه¬های اجتماعی برهم، ایفا می کند و همچنین طراحی پایدار می¬تواند منجر به شکل گیری معماری پایدار شود. این پژوهش ضمن معرفی شاخص-های "پایداری اجتماعی" به تاثیر ایجاد فضاهای فرهنگی و جمعی در ارتقا تعاملات و پایداری اجتماعی بین شهروندان و معرفی بخشی از راهبردهایی برای طراحی توسعه پایدار می پردازد. و هدف این است که با بررسی رویکرد پایداری اجتماعی مؤلفه هایی محیطی موثر بر آن را شناسایی کرده و با ارائه پیشنهاداتی جهت طراحی فضاهای معماری گامی در جهت توسعه پایدار برداریم. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش عمدتاً به صورت کتابخانه¬ا ی که شامل جمع آوری اطلاعات و نتیجه نمونه اماری و ارائه پرسشنامه به اقشار مختلف می¬باشد. اطلاعاتي که به صورت میداني جمع آوری شد شامل جمع آوری اطلاعات مشخصات فیزیكي سایت پروژه، مصاحبه با اندیشمندان هنری و فرهنگی، اطلاعات معماری منطقه، تحلیل سایت و ...است. همچنین در بخش¬هایی با روش تحلیل محتوا به تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شده که با توجه به نمونه اماری و ارائه پرسشنامه به 200 نفر و تحلیل پاسخ ها با نرم افزار spss به بررسی کمی پروژه پرداختیم و در بخشهایی از فیش و بانک-های اطلاعاتی استفاده شد که نتایج حاصل از آن نشان میدهد کلیه ی متغیرهای مستقل پژوهش که شامل استفاده از شاخصه هاي معماري بومی و سنتی، موقعیت قرارگیري بنا و فضاهاي جمعی و فرهنگی در شهر، کالبد و محیط پیرامون کاربري هاي فرهنگی، وجود مراکز فرهنگی( تالارهاي همایش و گالري ها و کلاس هاي آموزشی و..) می باشند، بر افزایش تعامل، تجمع، حس تعلق و ایجاد حس امنیت بین شهروندان موثر می باشند.
كلمات كليدي : پایداری اجتماعی، معماری پایدار، تالار شهر، رشت
تاريخ دفاع : 1397-06-14