بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950115607
نویسنده : نقی شریفی پشتیری
عنوان پایان نامه : آسیب‌شناسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت (دوره‌های نهم و دهم)
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :متین انجم روز, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : انتخابات یکی از مولفه های مشارکت سیاسی و شرایط تحقق مردم سالاری است، به طوری که محور اصلی مشارکت سیاسی، مشارکت های انتخاباتی است،انتخابات سلسله اقدامات و عملیات منسجم و پیوستهای است که در یک محدوده جغرافیایی مشخص و زمانی محدود و معین صورت می گیرد و منجر به برگزیده شدن فرد یا افراد و یا موضوع و مرام خاصی از سوی اکثریت مردم می شود. فرآیند انتخابات در جمهوری اسلامی ایران با توجه به اهمیت و جایگاهش در تحقق مردم سالاری همواره با آسیب ها و چالش هایی روبروست و این چالش ها به ابعاد استانی و شهرستانی نیز تعمیم می یابد. بررسی آسیب ها و آفت هایی که در روند برگزاری انتخابات قرار دارد آسیب شناسی انتخابات نامیده می شود.از این رو نگارنده در این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی تحلیلی،مطالعات کتابخانه ای و بررسی های میدانی از طریق پرسشنامه و توزیع آن بین جامعه آماری با طرح سوال "آسیب های انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت (دوره های نهم و دهم) کدامند؟" درصدد آسیب شناسی انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت (دوره های نهم و دهم) برآمده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است هزینه های سنگین انتخاباتی و تبلیغات غیر واقعی در قالب مولفه های : ایجاد باشگاه هوارداران جوانان (استفاده ابزاری)، راه اندازی کارناوال شبانه، غلو در رزومه کاری و تحصیلی کاندیدا، تبلیغ انتخاباتی نامحسوس(تبریک اعیاد،اظهار نظرو ارسال لینک و...)، شفاف نبودن منابع مالی کاندیداهای انتخابات و... و تخریب جناح ها و کاندیداهای رقیب در قالب مولفه های ترویج اخبار غیرموثق و ساختگی از طریق شب نامه، ارائه سخنرانی های تند علیه رقبا در میتینگ ها، متهم ساختن هیئات اجرایی و نظارت به جناح گرایی، افشای حامیان مالی سرشناش و منابع مالی مصرف شده،درگیری هوادران رقبا و بروز چالش های امنیتی و... از مهمترین آسیب های انتخابات مجلس شورای اسلامی در شهرستان رشت (دوره های نهم و دهم) می باشد.
كلمات كليدي : آسیب شناسی،آسیب های انتخاباتی،انتخابات مجلس شورای اسلامی،شهرستان رشت
تاريخ دفاع : 1398-4-6