بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 940187017
نویسنده : احمدرضا پورمهدی تکرمی
عنوان پایان نامه : تأثیر سرمایه فکری بر قابلیت های پویایی سازمانی در شرکت های دولتی استان گیلان
دانشكده : دانشکده مدیریت و حسابداری
گروه تحصيلي : مدیریت
رشته/گرایش تحصيلي : مديريت دولتي- مديريت نيروي انساني
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا آزاده دل, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر سرمایه فکری بر قابلیت های پویای سازمانی در شرکت های دولتی استان گیلان می باشد که سرمایه فکری بعنوان متغیر مستقل تحقیق در نظر گرفته شده است که شامل سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و سرمایه سازمانی می باشد و قابلیت های پویایی سازمانی نیز بعنوان متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است که شامل قابلیت یادگیری، قابلیت یکپارچگی، قابلیت پیکره بندی مجدد و قابلیت مدیریت اتحاد می باشد. جامعه آماری تحقیق کلیه شرکت های دولتی و اداراتی است که به نحوی از انحاء بودجه دولتی استفاده می نمایند و در استان گیلان مستقر می باشند. پژوهش حاضر، از لحاظ ماهیت مساله و هدف تحقیق کاربردی و از لحاظ روش اجرايي توصيفي- تحلیلی محسوب می شود. روش جمع آوري اطلاعات میدانی بوده و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه می باشد. در پژوهش حاضر به دو روش توصيفي و استنباطي به تشریح و تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده پرداخته شده است. در سطح توصيفي با استفاده از مشخصه هاي آماري نظير توزيع فراواني، ميانگين، انحراف استاندارد و ضريب تغييرات به تحليل و توصيف ويژگي هاي جامعه پرداخته شد. در سطح استنباطي هم به منظور آزمون فرضيه های تحقیق از تحلیل رگرسیون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که همه ابعاد سرمایه فکری اثرات معناداری بر تمامی ابعاد قابلیت های پویایی سازمانی دارند.
كلمات كليدي : سرمایه فکری، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه سازمانی، قابلیت های پویایی سازمانی، قابلیت یادگیری، قابلیت یکپارچگی، قابلیت پیکره بندی مجدد، قابلیت مدیریت اتحاد
تاريخ دفاع : 1396-11-10