بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 960066260
نویسنده : مهرناز قاسم پور
عنوان پایان نامه : نقش توانایی خودمهارگری و بخشایش¬گری در پیش بینی بهزیستی معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رشت
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : روانشناسی
رشته/گرایش تحصيلي : روانشناسی عمومی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر بهمن اکبری,
استاد مشاور () : ,
چكيده : بهزیستی معنوی دانش آموزان از عوامل متفاوتی تاثیر می پذیرد که از جمله آن می¬توان به نقش توانایی خودمهارگری و بخشایش¬گری اشاره کرد. هدف پژوهش حاضر تعیین نقش توانایی خودمهارگری و بخشایش¬گری در پیش بینی بهزیستی معنوی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رشت بود. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی دانش آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر رشت در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-1397 به تعداد تقریبی 3500 نفر بود. از این بین نمونه ای به حجم 250 نفر با استفاده از روش نمونه¬گیری خوشه¬ای تصادفی چند مرحله¬ای انتخاب شدند. سپس پرسشنامه¬های بهزیستی معنوی پالوتزیان و الیسون (1982)، خودمهارگري تانجني و همکاران (2004) و بخشش هارتلند (2005) را تکمیل کردند. داده¬های به دست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد بين توانایی خودمهارگری و نمره کل بخشایش¬گری و خرده مقیاس¬های بخشش دیگران و بخشش موقعیت¬ها با نمره کل بهزیستی معنوی و خرده مقیاس¬های بهزیستی وجودی و بهزیستی مذهبی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین، بین خرده مقیاس بخشش خود بخشایش¬گری با خرده مقیاس بهزیستی مذهبی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد (01/0P
كلمات كليدي : بخشایشگری، خودمهارگری، بهزیستی معنوی، دانش آموزان
تاريخ دفاع : 1398-3-29