بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 950126155
نویسنده : محمد ابرا هيم اسلامي كجيدي
عنوان پایان نامه : بررسی اثرات سیاسی و امنیتی تغیرات آب و هوایی در استان گیلان
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : علوم سیاسی
رشته/گرایش تحصيلي : علوم سیاسی
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین شریفی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : پديده تغییرات اقلیم بر بسیاری از جنبه های زندگي بشر تاثیر نهاده است. تغییر پذيری و نوسانات غیر طبیعي دما و بارش و ديگر پارامتر های اقلیمي دارای اثرات فراواني بر منابع آب و كشاورزی، جنگل و كاربری زمین ،بهداشت، انرژی و فرايندهای انرژی مي باشد.ایران همانند بسیاری از کشورها ایران با خطرات جدی از نظر پیامدهای تغییر اقلیم روبروست،در این میان استان گیلان در این میان استان گیلان با دارا بودن اقلیم مساعد نیز به تدریج در معرض این آسیب ها در ابعاد اقتصادی،جمعیتی و امنیتی قرار دارد.لذا نگارنده در این پایان نامه با بهره گیری از روش توصیفی تحلیل و مطالعات کتابخانه ای با طرح سوال "تغییرات آب و هوایی (خشکسالی و گرم شدن زمین) چه آثار و پیامدهایی بر ایران به ویژه استان گیلان دارد؟" درصدد بررسی تغییرات آب و هوایی و پیامد های آن بر ایران با تاکید بر استان گیلان برآمده است. یافته های تحقیق حاکی از آن است شرایط اقلیمی و طبیعی گیلان ظرفیت های مناسبی در زمینه های سرمایه گذاری در عرصه های کشاورزی، گردشگری، صنعتی وخدمات ، جذب جمعیت و مهاجرت از مناطق مرکزی کشور، و تحقق امنیت در ابعاد مختلف آن فراهم نموده است.بدیعی است تغییرات اقلیمی که استان گیلان نیز به تدریج در معرض پیامدهای آن قرار داردبر ابعاد اقتصادی،جمعیتی و امنیتی استان تاثیراتی منفی داشته و سبب بروز چالش های متعددی برای استان شده که ضرورت اتخاذ سیاست های متناسب و تقویت آمادگی در برابر پیامدهای تغییرات اقلیمی را مشخص می نمایاند.
كلمات كليدي : اقلیم،تغییرات اقلیمی،امنیت،جمعیت،تراکم جمعیت،ایران،گیلان
تاريخ دفاع : 1398-4-6